Р Е Ш Е Н И Е  452

 

Град Бургас,  27.03.2012г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на двадесет и седми март през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав :

 

       СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 640 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.294 – чл.298 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на ЕТ “Александър – А.Б.” – гр.Бургас, ЕИК 102022384, представлявано от А.Т.Б., с посочен съдебен адрес: гр.***, адвокатско дружество „Иво Баев и партньори”, с правно основание чл.294 от АПК, против действия на Митница Бургас по изпълнението на заповед № 53/03.02.2012г. на началника на Митница Бургас, а именно – извършено на 29.02.2012г. запечатване на търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Бургас, ж.к.“Славейков”, бл.83-партер. Жалбоподателят сочи, че осъщественото на 29.02.2012г. изпълнение на заповед № 53/03.02.2012г. на началника на Митница Бургас е незаконосъобразно, тъй като в нарушение на чл.277 от АПК, органът по изпълнението не му е връчил покана за доброволно изпълнение на задължението, поради което незаконосъобразно е осъществил запечатване на търговския обект, които действия са обективирани в нарочен протокол. Искането от съда е да постанови решение по чл.298 от АПК, с което да отмени изпълнението на заповед № 53/03.02.2012г. на началника на Митница Бургас, извършено на 29.02.2012г., чрез запечатване на търговския обект. 

Ответникът – началникът на Митница Бургас, представя административната преписка по оспорването.

Административен съд – град Бургас, след преценка на събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено следното от фактическа страна:

От доказателствата по делото се установява, че със заповед за налагане на принудителна административна мярка № 53/03.02.2012г. на началника на Митница Бургас, въз основа на констатирано нарушение по чл.108а, ал.1 от ЗАДС и издадено НП № 897/2011г., на основание чл.124б, ал.1 и 2, и чл.124в, ал.1 от ЗАДС, е наложена принудителна административна мярка – запечатване на стопанисвания от ЕТ “Александър – А.Б.” обект: супермаркет “Бакалови”, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.83-партер, считано от 29.02.2012г., забранен е достъпа до обекта считано от 29.02.2012г., и е указано наличните в обекта стоки да бъдат отстранени в срок до 28.02.2012г. от собственика. На основание чл.124б, ал.3 от ЗАДС, вр. чл.60, ал.1 от АПК, е допуснато предварително изпълнение на заповедта. Последната е връчена на адресата на 24.02.2012г.

Жалбоподателят е обжалвал заповед за налагане на принудителна административна мярка № 53/03.02.2012г. на началника на Митница Бургас по съдебен ред, по която жалба е образувано адм. дело № 623/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас. Сезирал е същия съд и с искане за спиране на предварителното изпълнение на тази заповед, по което е образувано адм. дело № 492/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас. След служебна справка съдът установи, че с определение № 447/08.03.2012г. по адм. дело № 492/2012г., Административен съд-гр.Бургас е отхвърлил искането на ЕТ “Александър – А.Б.” за спиране допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед за налагане на ПАМ № 53/03.02.2012г. на началника на Митница Бургас. Срещу този съдебен акт е подадена частна жалба и към настоящия момент определение № 447/08.03.2012г. по адм. дело № 492/2012г. не е влязло в законна сила.

В изпратената административна преписка е приложен протокол за запечатване на търговски обект при наложена ПАМ – приложение 1 към заповед за налагане на ПАМ № 53/03.02.2012г. на началника на Митница Бургас, видно от който на 29.02.2012г., в присъствието на едноличния търговец, е запечатан стопанисвания от него обект, в изпълнение на цитираната заповед, т.е. заповедта е изпълнена на 29.02.2012г. Съставен е и протокол за отговорно пазене на същата дата. Протоколите са подписани от А.Б..

В седмодневния срок по чл.296, ал.1 от АПК – на 7.03.2012г., едноличният търговец е подал жалбата, с правно основание чл.294 и сл. от АПК, по която е образувано настоящото съдебно производство.

При така установеното от фактическа страна и с оглед обстоятелствената част и петитума на жалбата съдът приема, че предмет на оспорване в настоящото производство е действие на орган по изпълнението по принудително изпълнение на подлежащ на предварително изпълнение индивидуален административен акт, а именно - запечатване на стопанисвания от ЕТ “Александър – А.Б.” обект: супермаркет “Бакалови”, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.83-партер, въз основа на издадената от началника на Митница Бургас заповед за прилагане на ПАМ. На основание чл.124б, ал.3 от ЗАДС, заповед № 53/03.02.2012г. на началника на Митница Бургас подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго. В случая, няма разпореждане на съда за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповедта. Същата е валидно изпълнително основание по чл.268, т.1 от АПК за изпълнение по реда на дял V, глава ХVII от АПКподлежащ на предварително изпълнение индивидуален административен акт.

Предмет на защита по реда на чл.294 и сл. от АПК са както юридическите действия, състоящи се във волеизявления на органа по изпълнението по допустимостта или движението на изпълнителното производство, така и фактическите действия, с които той осъществява процесуалните си правомощия, респективно, неизпълнението на процесуалните задължения на органа по изпълнението. В случая, жалбата е насочена срещу годно за оспорване материално или фактическо действие по смисъла на чл.294 от АПК, извършено от административен орган в изпълнение на административен актзапечатване на стопанисвания от жалбоподателя търговски обект в изпълнение на заповед № 53/03.02.2012г. на началника на Митница Бургас. Подадена е от лице с активна процесуална легитимация по чл.295 от АПК – страна в производството по изпълнението, в качеството на длъжник по смисъла на  чл.274, ал.2 от АПК, чийто права, свободи или законни интереси са засегнати от действието, пред надлежния административен съд по мястото на изпълнението, в предвидения от закона срок по чл.296, ал.1 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е основателна.

Основателно е възражението на жалбоподателя за незаконосъобразност на обжалваното изпълнително действие поради неспазване на предвидената в кодекса и предхождаща процедура – надлежно връчена покана за доброволно изпълнение на длъжника, въз основа на която след изтичане на дадения с нея срок и при неизпълнение е възможно пристъпването към принудително изпълнение. Доколкото в ЗАДС не е предвиден специален ред за доброволно изпълнение, следва да намери приложение нормата на чл.277 от АПК, според която органът по изпълнението отправя до длъжника покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й, със съдържанието по ал.2 на същия член. Едва след изтичането на този срок, органът по изпълнението може да предприеме предвидените в кодекса принудителни действия по изпълнение на акта и то, ако длъжникът не изпълни доброволно разпоредените с акта административни задължения. Доколкото в конкретния случай поканата за доброволно изпълнение е инкорпорирана в административния акт, срокът за доброволно изпълнение започва да тече от датата на връчване по надлежния ред на заповед № 53/03.02.2012г. на началника на Митница Бургас. Последната е връчена на жалбоподателя на 24.02.2012г. и към 29.02.2012г., когато заповедта е изпълнена, предоставеният му срок за доброволно изпълнение не е изтекъл. По този начин длъжникът е лишен от предвидения в закона 14-дневен срок, в който да извърши доброволно изпълнение и да избегне неблагоприятните последици от принудителното изпълнение. Като е пристъпил към принудително изпълнение преди да е изтекъл срокът за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от АПК, органът по изпълнението е действал незаконосъобразно.

Предвид изложеното релевираното основание за оспорване на действието е основателно, поради което жалбата следва да бъде уважена, а обжалваното действие по принудително изпълнение на заповедта за прилагане на ПАМ, следва да бъде отменено.

В случая, към настоящия момент е налице годно изпълнително основание по чл.268, т.1 от АПК за започване на изпълнително производство. Поради това, началникът на Митница Бургас следва да предприеме валидни и законосъобразни действия по изпълнение на заповедта за прилагане на ПАМ, при съобразяване с дадените от съда указания и със специалните разпоредби на АПК.

Воден от горното и на основание чл.298 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТМЕНЯ действието на орган по изпълнението, обективирано в протокол от 29.02.2012г. за запечатване на търговски обект – стопанисвания от ЕТ “Александър – А.Б.” обект: супермаркет “Бакалови”, находящ се в гр.Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.83-партер, по принудително изпълнение на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 53/03.02.2012г. на началника на Митница Бургас спрямо ЕТ “Александър – А.Б.” – гр.Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА органът по изпълнението да извърши валидни и законосъобразни действия по принудително изпълнение на заповед № 53/03.02.2012г., издадена от началника на Митница Бургас, съобразно указанията на съда, дадени в мотивите към настоящото решение.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :