ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер           115                              от 16.01.2018г.,                             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 63 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Касационно производство по реда на чл. 229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба от специалист в дирекция УКОРС при Община Бургас, срещу Разпореждане /без номер/ от 08.12.2017 г. по АНД № 6017/2017 г. по описа на Районен съд-Бургас, с което жалбата на С.Д.Г. е оставена без разглеждане, производството по делото е прекратено и материалите по делото са изпратени по компетентност на Община Бургас за  произнасяне по реда на чл.186, ал.2 от ЗДвП, респективно за съставяне на акт.

Ответникът не взема становище по частната жалба.

Административен съд -Бургас, след като разгледа наведените с частната жалбата основания, намира същата за процесуално допустима, но разгледана по същество за неоснователна, като съображенията за това са следните:

В случая безспорно длъжностно лице от дирекция УКОРС, Община Бургас на дата 09.11.2017 г. е издало фиш на С.Д.Г., с който на Г. е наложена глоба в размер на 50 лева за неправилно паркирано на посочената дата на управляваното от него МПС марка „ Форд“, с рег. № А6648 КТ, като въпросното МПС е било паркирано върху тротоара.

Според разпоредбата на чл. 186, ал.1, пр.пр.2 и 3 от ЗДвП, издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. Редакцията на ал. 2 от разглеждания текст от ЗДвП гласи, че на лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.

Разпоредбата на чл. 186, ал.3 от ЗДвП, предвижда, че фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното є заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша..

От своя страна, разпоредбите на чл. 39, ал.2 и 3 от ЗАНН предвиждат, че за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв.; за наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение; на нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата; ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт /за установяване на административно нарушение/ (АУАН), съгласно разпоредбите на този раздел.

В случая, както правилно е приел районният съд, е налице именно хипотезата на чл. 39, ал.3 от ЗАНН, поради което преписката следва да бъде изпратена на компетентния орган по подведомственост за образуване на административно-наказателно производство чрез съставяне на АУАН.

Своевременно предприетото оспорване, а в случая такова е налице, изключва възможността, фишът сам по себе си, да породи каквито и да е правни последици по отношение на неговия адресат. Обратно, за издателя на фиша, то създава задължение или да състави акт за установяване на административно нарушение или пък да откаже да състави такъв акт. Съответно, ако бъде съставен АУАН, то същият заедно с цялата преписка, следва при условията на чл. 44, ал.3 от ЗАНН да бъде изпратен на съответния компетентен наказващ орган. Едва ако бъде издадено наказателно постановление, то вече ще може да бъде обжалвано от неговия адресат пред съда по реда на Раздел V от ЗАНН.

Като е прекратил производството и е изпратил преписката за съставяне на АУАН районният съд е приложил  закона правилно.

Тук отново следва да се посочи, че при изпълнение на горната хипотеза законово се приема, че не са налице предпоставките за издаването на фиш, поради което се заличават с обратна сила последиците му, вкл. и възможността за събиране на посочената в него сума, поради което и аргументи за допустимостта на съдебния контрол не могат да бъдат черпени и от разпоредбата на чл. 186, ал.7 от ЗДвП.

Именно това е имал предвид и законодателят чрез посочването в чл. 186, ал.2 от ЗДвП, тъй като съставянето на АУАН, респ. последващото издаване на НП са възможни само, ако не е налице друг акт, реализиращ административно - наказателната отговорност на същия субект за същото нарушение.

По изложените аргументи настоящият състав намира за правилно и законосъобразно оспореното разпореждане, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното, Административен съд - Бургас, ХV състав

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане /без номер/ от 08.12.2017 г. по АНД № 6017/2017 г. по описа на Районен съд-Бургас

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:       1.

 

 

                                  

                      2.