РЕШЕНИЕ № 206

 

16.02.2017г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на двадесет и шести януари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Б.Ч.   

прокурор: Величка Костова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ  дело    номер  63  по    описа    за   2017 година.

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Х.И.И.,***, против Решение № 1877 от 12.12.2016год., постановено по НАХД № 3214 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Бургас, с което е частично потвърдено НП № 16-0769-000530/13.04.2016 г. на Началник сектор Пътна полиция Бургас към ОДМВР Бургас, с което на касатора на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП за нарушение на чл. 103 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца и на основание чл. 185 от ЗДвП, за нарушение на чл. 139, ал. 2, т. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лв. В жалбата се твърди, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно. Изложени са доводи, че АУАН и НП са издадени при съществени нарушения на административнонаказателното производство и недостатъчно описание на нарушението и обстоятелствата при които е извършено. Моли съда да отмени обжалваното решение, в частта с което е потвърдено НП.

Касаторът, редовно уведомен, в съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът – ОД на МВР Бургас, сектор Пътна полиция Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд – Бургас, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с Решение № 1877 от 12.12.2016год., постановено по НАХД № 3214 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Бургас, е потвърдено НП № 15-0769-003526/16.11.2015 г. на Началник сектор Пътна полиция Бургас към ОДМВР Бургас, в частта с която на касатора на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП за нарушение на чл. 103 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца и на основание чл. 185 от ЗДвП, за нарушение на чл. 139, ал. 2, т. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лв., и е отменил наказателното постановление, в частта с която за нарушение на чл. 137а, ал.1, от ЗДвП, на основание чл. 183, ал.4, т.7, пр. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лв. Предмет на касационна проверка е решението на районния съд, единствено в частта, в която НП е потвърдено. В частта, в която е отменено НП, решението не е обжалвано и е влязло в сила. За да постанови решение ето си районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбата на чл. 42 ЗАНН. Приел е, че в случая не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство. Счел е, че безспорно са доказани извършените нарушения, описани в АУАН и НП по чл. 175, ал. 1, т. 4 и по чл. 139, ал.2, т. 1 от ЗДвП.

Така постановено решението, в обжалваната част е частично неправилно.

С процесното наказателно постановление Х.И.И. е санкциониран за това, че на 14.02.2016 г., в 16,20ч., в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“, на кръстовището с улица „Струга“ като водач на лек автомобил „Пежо“ 406 № ***, не ползва обезопасителен колан. При подаден сигнал за спиране със стоп палка от униформен служител, не е спрял, като в последствие спира на кръстовището на ул. „Одрин“ и ул. „Струга“. При проверката служителите установили, че автомобилът не е оборудван със светлоотразителен триъгълник. За констатираните нарушения на водача е съставен АУАН. Актосъставителят квалифицирал гореописаното като нарушение на чл. 103, чл. 137а, ал. 1 и чл. 139, ал. 2, т. 1 от ЗДвП, като актът бил изготвен в присъствието на двама свидетели и бил предявен на жалбоподателя на 07.09.2015 г., който го е подписал с възражение. Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното НП.

Настоящият касационен състав намира за основателно възражението на касатора, че в АУАН и НП липсват точно описание на обстоятелствата, при които е осъществено нарушението по чл. 103 от ЗДвП, като е затруднено правото на защита на жалбоподателя.

В случаи на ангажирана административно наказателна отговорност за нарушение по чл. 103 ЗДвП /неспиране на подаден сигнал със стоп палка/ при изложено в жалбата изрично възражение, че сигналът не е бил достатъчно ясен и са налице съмнения за неговото правилно възприемане от нарушителя, какъвто е настоящия случай, то в тежест на административно наказващия орган е при условията на пълно и главно доказване да установи: точното място на извършване на нарушението, точното място на позициониране на контролните органи и дали те са били видими, пътната обстановка при подаване на сигнала за спиране и че от горепосочените обстоятелства може да се направи несъмнен извод, че водачът е възприел сигнала, възприел е че той се отнася до него, както и посоченото място за спиране. Доказването може да стане или като в АУАН се опишат подробно тези обстоятелства и се ползва презумптивното доказателствено значение на АУАН или като актосъставителят или други свидетели ги установят по несъмнен начин при разпита им в съдебно заседание. В процесния случай нито в АУАН нито в НП са изложени факти за посочените обстоятелства. Съгласно чл. 6 и чл. 7 ЗАНН административно-наказателната отговорност на дееца може да бъде ангажирана, само ако деянието е извършено виновно - умишлено или непредпазливо. Съгласно препращащата норма на чл. 11 ЗАНН в административнонаказателния процес се прилагат общите правила на наказателния процес за презумпция за невиновност, разпределение на доказателствената тежест, която лежи върху наказващия субект и забрана за осъждане, само заради това, че нарушителят не е доказал възраженията си. С оглед гореизложените принципни съображения и предвид изрично направеното възражение на жалбоподателя, че не е възприел, че подадения сигнал се отнася до него и доколкото административнонаказващия орган, както се отбеляза, не е ангажирал каквито и да било доказателства за обстановката на извършване на нарушението, то следва да се приеме, че нарушението по чл. 103 ЗДвП не е доказано от субективна страна и НП следва да бъде отменено в съответната част.

Възражението на касатора, досежно наложеното наказание за нарушение на чл. 139, ал. 2, т. 1 от ЗДвП настоящата инстанция намира за неоснователно. В АУАН и НП точно и ясно е описано извършеното нарушение, същото е подведено под правилната санкционна разпоредба и правилно е определен размера на наказанието.

С оглед изложеното настоящия касационен състав не споделя изложените в първоинстанционното решение изводите, че касаторът е осъществил от обективна и субективна страна съставът на административното нарушение по чл. 103 от ЗДвП.

Налице е касационно основание по смисъла на чл.348, ал.1, т.1, във вр. чл. 348, ал.2 от НПК, във вр.чл.63, ал.1 от ЗАНН за отмяна на оспореното решение.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІI-ро АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас,  

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 1877 от 12.12.2016год., постановено по НАХД № 3214 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Бургас, в част с която е потвърдено НП № 16-0769-000530/13.04.2016 г. на Началник сектор Пътна полиция Бургас към ОДМВР Бургас, с което на касатора на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП за нарушение на чл. 103 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0769-000530/13.04.2016 г. на Началник сектор Пътна полиция Бургас към ОДМВР Бургас, с което на касатора на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП за нарушение на чл. 103 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца.

ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.

Решението е окончателно.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                      

ЧЛЕНОВЕ: 1.                               

 

2.