ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 14.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети май                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 63 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:36 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ А.М.П., редовно призован, се явява лично и със служебен защитник адвокат А.-Ж..

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по искова молба и допълнение към нея от А.М.П. с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ, с която ищецът претендира имуществени вреди в размер на 650 лева и неимуществени вреди в размер на 3 500 лева за времето от приемането му затвора до 18.01.2015 г., причинени от бездействието на органите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в Затвора Бургас, поради лошите условия, физически и психически тормоз, лошата храна и липсата на адекватно лечение.

СЪДЪТ докладва и постъпил отговор от ответника с приложени доказателства, както и приложени доказателства към исковата молба.

От доказателствата по делото се установява, че ищецът е неграмотен.

ИЩЕЦЪТ П.: Заявявам че исковата молбата и допълнението към нея са диктувани от мен и са подписани от мен.

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо съдия, поддържаме исковата молба и допълнението към нея в частта за обезщетение за неимуществени вреди. Не поддържаме иска за имуществени вреди.

Оспорвам представения отговор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

Нямам възражения по доклада.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам изцяло по основание и размер исковата молба. Молбата съдържа само правни норми и правни характеристики, а ищецът сам заяви, че е неграмотен и няма как да диктува молбата, защото тя не произтича от негово волеизявление, само е подписана от него.

Също считам иска за имуществени вреди за неоснователен, тъй като считам, че такива не са настъпили по време на престоя му в Затвора Бургас.

По отношение на неимуществените вреди, ще ги доказваме в хода на процеса.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо Председател, считам, че искът е процесуално допустим и моля да бъде разгледан в настоящото производство. А досежно основателността, ще взема отношение впоследствие.

 

С оглед изявлението на страните, съдът счита, че следва да приеме представените с исковата молба доказателства, както и тези с отговора на ответника, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба и с отговора на ответника доказателства.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Таблицата с храните на стр. 33 от делото е издадена от болницата в Ямбол, от сърдечен лекар.

АДВОКАТ А.: Към момента нямаме други доказателствени искания, освен ответникът да отговори на въпрос на основание чл.176 ал. 1 ГПК, а именно с оглед факта, че основното оплакване е от липсата на баня, тоалетна и течаща вода, дали в килиите, в които е настаняван П., има санитарен възел.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: По отношение само на този факт, че в килиите липсва тоалетна и течаща вода вече в производствата пред Бургаския административен съд може да се счете, че това са ноторно известни факти. Не оспорваме това и няма смисъл да представяме справка.

 

Тъй като няма спор за липсата на тоалетна и течаща вода в килиите, съдът счита, че не следва да задължава ответника по чл. 176, ал. 1 ГПК.

 

АДВОКАТ А.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Аз също няма да соча други доказателства. Нямам искане за такива.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Няма да соча доказателства. Да се приключи съдебното дирене, като съдът служебно изиска представянето на такива.

 

СЪДЪТ счита, че с оглед предмета на делото, следва да бъде представен здравният картон на ищеца от Затвора Бургас, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника до следващо съдебно заседание да представи здравния картон на ищеца А. Минчев П..

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 09.07.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните – уведомени.

Да се изпрати призовка за ищеца до Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: