ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 22.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори април                   две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 63 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ           С.Н.Д., редовно призован, не се явява. За него - адв. А., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Началник на РДНСК Бургас- югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт А., с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Д.Д., редовно призована, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.П.Д., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.П.Н., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Главен архитект на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от С.Н.Д. против Заповед № ДК-10-ЮИР-55/12.12.2013 г., постановено от Началник на РДНСК - югоизточен район, с която е отменен като незаконосъобразен Акт за узаконяване № 47/21.12.2005 г. на Гл. архитект на Община Бургас.

АДВ. А.: Поддържам така подадената жалба пред Административен съд. Поддържам искането за разпит на двама свидетели при режим на довеждане, които ще установяват обстоятелства, че заинтересованата страна в настоящото производство Г.Д. - жалбоподател в производството пред РДНСК по обжалване на процесния акт за узаконяване е знаела за издаването му много преди да подаде жалбата срещу него, а именно в периода, в който гаражът се е строил и в периода, в който е издаден процесния акт - 2005 г. Ние също недоумяваме как 8 г. след издаване на акта за узаконяване е подадена жалба срещу него. Двамата свидетели ще установяват едни и същи факти и обстоятелства. Моля, същите да бъдат разпитани в следващо съдебно заседание. На този етап нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата като абсолютно неоснователна и недоказана. По направените в жалбата и в днешно съдебно заседание искания се противопоставям напълно, като считам, че в преписката са приложени писмени доказателства, които свидетелстват за надлежния начин за уведомяването на жалбоподателката в административното производство за издаването на акта за узаконяване. Считам, че не може факти и обстоятелства, които се доказват по безспорен начин с писмени доказателства приложени по делото, а именно нарочно писмо от Община Бургас, адресирано до жалбоподателката Г.Д. да бъдат установявани с гласни доказателства. На следващо място считам, че строежът предмет на акта за узаконяване, отменен с процесната заповед това, че същият е строен в продължение на няколко години видно от изложеното в жалбата по никакъв начин не означава, че Г.Д. е била уведомена за акта за узаконяване именно с който се узаконява процесният строеж. Отделно от горното, безспорно писмено доказателство, с оглед на което и жалбата се явява абсолютно срочна, с оглед на което се противопоставям на искането за разпит на свидетели. Относно наведените доводи в жалбата относно датата на построяване няма спор и считам, че не следва да бъдат изслушвани свидетели. Към настоящия момент нямам други доказателствени искания. Да се приеме административната преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че са налице основания за обжалване на процесната заповед. Моля да бъдат допуснати свидетелски показания така, както са поискани.

 

С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

По отношение искането за допускане до разпит в условията на довеждане на двама свидетели и предвид уточнението, направено от процесуалния представител на жалбоподателя относно фактите и обстоятелствата, които ще бъдат установявани с разпита на тези свидетели, съдът намира така формулираното искане за процесуално недопустимо. От направеното в днешно съдебно заседание уточнение става ясно, че с разпита на въпросните двама свидетели ще се цели установяване на факти, свързани с уведомяване на заинтересованото лице Г.Д.Д. с факта на постановяване на оспорения по административен ред Акт за узаконяване № 147/21.12.2005 г. В същото време, в административната преписка са приложени официални документи, изготвени от ТД „Възраждане” при Община Бургас ведно с известие за доставяне, от които се удостоверява моментът, в който въпросното заинтересовано лице е уведомено за изготвения от гл. архитект акт за узаконяване. Съгласно нормата на чл. 164, ал. 1, т. 2 от ГПК субсидиарно приложим по реда на чл. 144 от АПК, свидетелски показания се допускат във всички случаи освен когато се отнасят за опровергаване съдържанието на официален документ. В случая фактът на уведомяване е установен с надлежно приложен по делото официален документ, поради което свидетелски показания за удостоверяване на този факт са процесуално недопустими.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане до разпит на двама свидетели, които да удостоверят факти и обстоятелства, свързани с узнаване от страна на заинтересованата страна Г.Д.Д. на обстоятелството за постановения от гл. архитект на Община Бургас акт за узаконяване.

 

АДВ. А.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид липсата на формулирани от страните допълнителни доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. А.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна в предвид на изложените в жалбата основания. Моля да ми се даде възможност за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна, като считам, че не са налице твърдяните в нея доводи за недопустимост и на второ място незаконосъобразност на издадената заповед. На първо място следва да отбележа, че възражението срещу акта за узаконяване е подаден с дата 07.02.2013 г., а не както се твърди в жалбата. В жалбата е цитирана последваща дата, с която жалба по-скоро е изразено недоволство от забавяне на произнасянето от началника на РДНСК по първичното. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и да ни предоставите срок за писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение, по силата на което да отмените заповедта на Началник на РДНСК, с която е отменен Акт за узаконяване № 47/21.12.2005 г. на гл. архитект на Община Бургас. Считам, че са налице предпоставките за това.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решението си в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок на страните, в който същите могат да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: