ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

           Номер 115                Година 16.01.2013           Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав, на шестнадесети януари две хиляди и тринадесета година в закрито  заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 63 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Електроизграждане” ЕООД, гр.***, представлявано от Б.Г.П. против заповед № РД-05-317/21.12.2012г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Карнобат”. С молба вх.№ 464/15.01.2012г. от името на дружеството е заявено оттегляне на предявеното оспорване и е направено искане за прекратяване на производството по делото.

Съгласно чл.155 ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а съгласно ал.3 на същия член оттеглянето на оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба.

Съдът след като констатира, че по делото е постъпила писмена молба от името на дружеството-жалбоподател, за оттегляне на подадената жалба, намира, че са налице основанията по чл.159 т.8 от АПК, за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството по административно дело № 63/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Електроизграждане” ЕООД, гр.***, представлявано от Б.Г.П. против заповед № РД-05-317/21.12.2012г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Карнобат”.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 63 по описа за 2013 год. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: