О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ /25.03.2010 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на двадесет и пети март, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 63/2010 година.

 

Производство е образувано по искова молба от А.Ц.Х. с ЕГН ********** ***. С исковата молба са предявени три обективно съединени иска с правна квалификация чл.1, ал.1 от ЗОДОВ с обща цена на всички искове в размер на 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева.

В исковата молба се поддържа, че в качеството си на наемател на помещение общинска собственост – ателие за битова техника в град *** – А.Х. е бил одобрен за купувач по реда на чл.35 от ЗППДОбП. Ищецът заплатил напълно определената цена за помещението, като продължавал да заплаща и дължимия наем по наемното правоотношение. Въпреки представените готови екземпляри от изготвен договор за продажба, в крайна сметка, договор за продажба на обекта, по реда на ЗППДОбП, не е бил подписан по вина на ответника. Помещението, ползвано от ищеца, било запечатано през 1999 година, ведно със съхраняваните в него резервни части, оценени от ищеца на 50 000 лева. От невъзможността да упражнява дейността си в запечатаното ателие ищецът пропуснал да реализира ползи в размер на 50 000 лева. В резултат на дългогодишния си спор с общината и като последица от незаконосъобразни действия против него г-н Х. претърпял неимуществени вреди, изразяващи се в страх, дискомфорт, притеснения и обида от явната несправедливост, на която е бил подложен.

С оглед на изложеното, ищецът е предявил иск за имуществени вреди на стойност 50 000 лева, иск за пропуснати ползи на стойност 50 000 лева и иск за причинени неимуществени вреди на стойност 20 000 лева.

С определение № 86/13.01.2010 година (лист 1), исковата молба е оставена без движение, като на ищеца е указано, в седемдневен срок от получаване на съобщението, да отстрани установена нередовност – като конкретизира незаконосъобразните действия, от които са настъпили твърдените вреди, лицата, които са ги извършили и длъжностното им качество. Указано е, при конкретизиране на незаконосъобразните действия, да се посочи точния размер на вредите от всяко действие.

Съобщението е получено от процесуален представител на ищеца на 21.01.2010 година (лист 29).

На 26.01.2010 година със заявление вх. № 677/26.01.2010 година (лист 31-36) процесуалният представител на А.Х. е заявил в хронология следните обстоятелства, с които обуславя десет незаконосъобразни действия и бездействия на виновни длъжностни лица, представляващи и служители на община Несебър:

-         С анекс от 05.09.1997 година към договор за наем от 15.11.1991 година, сключен между ищеца и ответника, е актуализиран размера на наема на помещението, като изрично е посочено, че обектът е включен в програмата за приватизация на Община Несебър.

-         С решение № 179/18.03.1998 година на ОбС – Несебър е обявена приватизация на обекта.

-         Ищецът е единствен кандидат в приватизационната процедура, внесъл е 10% първоначална вноска и впоследствие е изплатил пълния размер на определената цена. Предложени са му три договора с различно съдържание – от Я.С.И. (кмет на общината) и М.К.Р. (член на Общинската комисия по приватизация), които не са били подписани от името на продавача.

-         Независимо от проведената процедура по приватизация, със заповед № 239/02.12.1998 година кметът на общината е настанил в “процесните помещения” политически партии, за “клубна и политическа дейност”

-         С молби от 1998 година и 1999 година ищецът е искал да бъде подписан договора за приватизационна продажба.

-         На 10.11.1998 година кметът на общината е предоставил на трети лица процесното помещение – за извършване на сервизна дейност. С решение № 273/05.03.1999 година на ОбС – Несебър, по предложение на кмета, е взето решение за продажба на обекта на лицата, на които е предоставен на 10.11.1998 година.

-         С възлагателно писмо от 21.07.1999 година кметът на общината е възложил на главния инженер на общината служебно проектиране на преустройство на партерния етаж на подблоковото пространство на улица ***, като от съществуващите ателиета се обособят четири нови помещения. Проектът не е изпълнен поради депозирани от ищеца молби и жалби до различни държавни органи.

-         С нотариална покана кметът на общината е поканен от А.Х. на 23.06.2000 година в нотариална кантора -  за подписване на договор за приватизационна продажба – но не се е явил.

-         С докладна записка от 14.07.2000 година председателят на общинската комисия за приватизация е предложил на ОбС – Несебър да бъде открита процедура за приватизация на обекта по реда на чл.30 ал.1 от ЗППДОбП. ОбС е взел решение № 194/14.07.2000 година, което не е изпълнено.

-         Със заповед № 677/21.10.2008 година кметът на общината е разпоредил изземването на обекта. Заповедта е изпълнена от служители на общината на 28.10.2008 година.

В заявлението се изтъква, че незаконосъобразните действия и бездействия се изразяват в липсата на воля да се изпълни решението на Община Несебър за приватизация на обекта, след като ищецът добросъвестно и своевременно е изпълнил своите задължения. Това са – бездействие на кмета Я.С.И. и М.К.Р., подмяна на книжа, предлагане на три договора за продажба, издаване на заповед за настаняване на политически партии в обекта, повторно предложение за обявяване на приватизационна процедура, сключване на недействителен договор за наем с трети лица, възлагане на преустройство на обекта, отказ на кмета през 2000 година за сключване на договор, предложение на председателя на Общинската комисия за приватизация от 2000 година за нова приватизация и заповедта на кмета на общината от 2008 година за изземване на имота.

От цитираните десет действия/бездействия се претендират имуществени вреди в размер на 50 000 лева, пропуснати ползи – на същата стойност и неимуществени вреди в размер на 20 000 лева.

След като се запозна със съдържанието на заявлението, настоящият състав намира, че нередовността на исковата молба не е отстранена. С оглед указанията на съда, ищецът е следвало да уточни точния размер на вредите, които претендира, че са настъпили от всяко едно незаконосъобразно действие/бездействие, както и да конкретизира техния вид, предвид обстоятелството, че претендира едновременно имуществени, неимуществени вреди и пропуснати ползи. Съгласно чл.204 ал.4 от АПК, в производството по обезщетение незаконосъобразността на действието или бездействието се установява от съда, пред който е предявен искът за обезщетението. След установяване на незаконосъобразността, съдът следва да прецени основателността на исковата претенция, в това число и размера на търсеното обезщетение от съответното противоправно действие или бездействие. Съдът следва да прецени дали и доколко съответното незаконосъобразно действие/бездействие е обусловило настъпването на съответната имуществена, неимуществена вреда или пропусната полза, поддържани от ищеца. Общото изброяване на действия и бездействия, осъществени или допуснати от различни длъжностни лица в община Несебър и неконкретизираното искане за присъждане на обезщетение, формулирано от ищеца, поставят съда в невъзможност да прецени основателността на претенциите, както по основание така и по размер.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, исковата молба следва да се върне, като нередовна, а производството да се прекрати.

Затова, на основание чл.203 ал.2 от АПК, във връзка с чл.1 ал.2 от ЗОДОВ, чл.144 от АПК и чл.129 ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ВРЪЩА исковата молба на А.Ц.Х. с ЕГН ********** *** против Община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 63/2010 година.

 

 

 

СЪДИЯ: