О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 217      Година 18.02.2009       град  Бургас

 

         Административен съд гр.Бургас, десети състав, на осемнадесети февруари две хиляди и девета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                  Председател: Д.Д.

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело № 63 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на М.Х.И. *** против Заповед № КД-14-02-1419/03.11.2008г. на Началника на СГКК гр.Бургас за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Царево, обл.Бургаска.

С определение № 65/19.01.2009г. на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.151 т.3 от АПК е указано на жалбоподателката, че в 7 – дневен срок от уведомлението, следва да заплати държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас, и да представи като доказателство по делото платежен документ в същия срок, с изрично отбелязване, че при неизпълнение на указанията жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. На М.Х.И. е изпратено съобщение за указанията на съда на посочения в жалбата адрес, а именно: ***. Тя е  редовно уведомена, като съобщението е върнато с отбелязване, че е получено лично на 04.02.2009г.. В определения срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.И. *** против Заповед № КД-14-02-1419/03.11.2008г. на Началника на СГКК гр.Бургас за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Царево, обл.Бургаска.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 63 по описа за 2009г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: