ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 756        05.05.2017 година, гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на пети май две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 639 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Б.П.П., понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора- Бургас, против заповед № 606/20.02.2017 г., издадена от началника на Затвора- Бургас.

Жалбата е подадена чрез началника на затворническото заведение, който в съпроводителното писмо до съда е посочил, че заповед с № 606/20.02.2017 г. не е издавана.

С разпореждания от 16.03.2017 г. и от 21.04.2017 г. жалбата е оставена без движение и на жалбоподателя са дадени указания за отстраняване на нередовности, както следва: да се конкретизира обжалвания административен акт, да се посочи в какво се състои неговата незаконосъобразност и да се представи доказателство за заплатена държавна такса в размер на 10 лева по сметката на Административен съд- Бургас. Съобщенията за тези указания са връчени на жалбоподателя съответно на 21.03.2017 г. и на 26.04.2017 г., видно от приложените разписки за връчване. На 04.05.2017 г. последният е депозирал молба (именувана „жалба“), в която е изложил, че изтърпява наказание лишаване от свобода и няма дисциплинарни наказания. Заявил е, че работи като строител и режимът му е изменен от „строг“ в „общ“. С така депозираната молба нередовностите не са отстранени и в крайна сметка остава неясно с какво искане съдът е сезиран. Не е посочен обжалваният административен акт, не е заплатена и дължимата за производството държавна такса. Срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 03.05.2017 г., присъствен ден, като до настоящия момент не са предприети каквито и да било действия, с оглед привеждане на жалбата в съответствие с изискванията на закона. Ето защо, поради бездействието на жалбоподателя да изпълни дадените му указания, на основание чл. 158, ал.3 от АПК жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата с вх. № 888/10.03.2017 г., подадена от Б.П.П., понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора- Бургас, против заповед № 606/20.02.2017 г., издадена от началника на Затвора- Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 639/2017 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: