ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 18.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА К.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия К.

Административно дело номер 639 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РАММАР” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Созопол, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Образувано е по жалба на „РАММАР” ЕООД Ямбол, представлявано от управителя Г.А.М., против заповед №8-Z-1553/30.09.2014 г. на Кмета на Община Созопол, с искане за обявяване на нейната нищожност. Със заповедта на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията по реда на чл. 111 от ЗУТ е спряно изпълнението на строително-ремонтните работи в поземлен имот с идентификатор 81178.5.111 в местност „Аклади”, землище гр. Черноморец до приключване на инженерно проучване и получаване на докладите с резултатите от състоянието на територията, но не повече от 2 години.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпилите с жалбата доказателства и постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам подадената жалба срещу атакуваната заповед на Кмета на Община Созопол.

Моля да приемете представената административна преписка в цялост, както и представените с моята жалба писмени доказателства, касаещи настоящия спор.

Представям и моля да приемете договор за правна защита във връзка с претендираните от нас направени до този момент разноски. Няма да соча други доказателства. Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам че въпросът е правен и в кориците на делото се съдържат необходимите доказателства, за да може да се обоснове извод за наличие на нищожност на атакуваната заповед.

 

С оглед изявлението на страната и липсата на доказателствени искания, съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с административна преписка доказателства, както и тези, представените с жалбата.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата на дружеството „РАММАР” ЕООД срещу Заповед №8-Z-1553/30.09.2014 г. на Кмета на Община Созопол.

Подробни съображение за незаконосъобразността на посочената заповед сме изложили в жалбата, като моля да постановите съдебен акт, с който да прогласите нейната нищожност.

Моля за разноските по делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: