ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 845              Година 23.05.2014         Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ХІV-ти състав, на двадесет и четвърти април  две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина РАДИКОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                   2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело № 639 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба подадена от К.Й.Л. *** срещу решение № 1688 от 10.12.2012г. постановено по н.а.х.д № 1598/2012г. по описа на Районен съд гр.Бургас, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 0082911.

Съгласно чл.211, ал.1 от АПК, първоинстанционното съдебно решение подлежи на касационно оспорване, с подаване на жалба, чрез съда, постановил решението, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

До К.Л. е изпратено съобщение, че решение № 1688/10.12.2012г. по 1598/2012г. по описа на Районен съд гр.Бургас е изготвено, на посочения в жалбата съдебен адрес, а именно гр.Бургас, ул.”Пиротска” № 29, като същия е отказал да го получи на 29.01.2013г., видно от извършеното отбелязване. Той е търсен и на постоянния адрес посочен в жалбата, в периода от 11.12.2012г. до 18.02.2013г. и не е открит за да му бъде връчено съобщението. С оглед отказа на жалбоподателя да получи съобщението на посочения в жалбата съдебен адрес и неоткриването му на постоянния му адрес, правилно от първоинстанционния съд е прието, че той е редовно уведомен за постановеното решение на 20.02.2013г. и срокът за оспорване започва да тече от 21.02.2013г., като изтича на 07.03.2013г.. Касационната жалба е входирана в Районен съд гр.Бургас на 10.03.2014г., поради което е просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.215, т.3 от АПК, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на К.Й.Л. *** срещу решение № 1688 от 10.12.2012г. постановено по н.а.х.д № 1598/2012г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 639/2014г.  по описа на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                          2.