ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 06.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На шести април                                        две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 639 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.Д.Д., редовно призован, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

Жалбоподателят С.Я.З., нередовно призован, не се явява. За него се явява се представи по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен.

Ответникът по жалбата Кмет на Община Созопол, редовно призован, няма представител.

 

АДВОКАТ Д.  – Моля да се даде ход на делото, макар и да не е изтекъл 7-дневния срок от връчването на съобщението на жалбоподателят С.З.. Правя изявление, че моля да считате същият за редовно уведомен, поради което моля да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателят С.З. и като взе предвид, че останалите страни са редовно призовани, съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е образувано по жалби на двамата адресати  против Заповед № 8-Z-269 от 25.02.2011г. на Кмета на Община Созопол, с която на основание на чл.34 от ЗСПЗЗ на жалбоподателите, в качеството им на ползватели е наредено да бъде иззето от тях земеделски имот № 134 по плана за новообразуваните имоти в м. Митков мост, с обща площ 1428 кв.м. и да се предостави на собствениците С.Б. и С.Е.. 

Производството се движи по реда на чл.34 от ЗСПЗЗ.

С жалбите  е направено особено искане за спиране на допуснатото по силата на закона предварителното изпълнение на обжалваната Заповед № 8-Z-269 от 25.02.2011г. издадена от Кмета на Община Созопол.

        

         АДВОКАТ Д. – От името на доверителите ми, поддържам жалбите. Моля да приемете представените с жалбите доказателства. Моля да уважите на първо място особеното искане за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на оспорената заповед.

Моля да допуснете изготвянето на Съдебно-техническа експертиза , която да отговори по въпросите поставени в писмена молба, като само в т.1, където съм записал „….имоти с планоснимачни номера 121 и 122”  на Д.Д. от кадастралната карта”, да се допълни и със „№№ 119 и 120”, които са имотите на С.З.., на практика те са един до друг.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото Скица на поземлени имоти № 121 и № 122 по помощният план за м. Митков мост.

Други доказателствени искания за в момента нямам.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от жалбоподателите писмени доказателства, подробно описани в жалбата на Д.Д., на гърба на л.5 и в жалбата на С.З. на л.8 от приложеното дело административно дело № 753/2011 г. по описа на Административен съд – Бургас.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, от л.31 до л. 65 вкл. – уведомително писмо от Община Созопол до жалбоподателите и собствениците, с изх. № 4-54-00-5 от 28.02.11 г.; известие за доставяне на писмото с приложение на обжалваната заповед – обратна разписка от Община Созопол до Д.Д.Д., копие от плик, с който е изпратено до С.Е., известие за доставяне на писмо изх. № 4-54-00-5 от 28.02.11 г до С.Е., Известие за доставяне до С.Б., известие за доставяне до С.З., Заповед № 8-Z-269 от 25.02.2011г. на Кмета на Община Созопол, Информация от Интернет на Общински съвет Созопол, Молба от С.З. и Д. Д. ***-94-00-5 /1/ от 16.02.2011 г., удостоверение  № 421 на Общински народен съвет Созопол от 02.12.1983 г., удостоверение № 419 на Общински народен съвет Созопол от 04.11.1983 г., Искова молба до БРС от С.Б. и С.Е. против С.З. и Д.Д.,***10 г по описа на БРС, Съобщение от БРС до С.З. по гр.д. 11165/2010 г., копие от плик от Община Созопол до С.З., Уведомително писмо изх. № 5-94-00-5 от 28.01.2011 г. от Община Созопол до Д.Д. и С.З., Известие за доставяне на писмо изх. № 5-94-00-5 от 28.01.2011 г. от Община Созопол до Д.Д.,  Известие за доставяне на писмо изх. № 5-94-00-5 от 28.01.2011 г. от Община Созопол до С.З., Молба от С.Б. и С.Е. до кмета на Община Созопол  с вх. № 6-94-С-5 от 26.01.2011 г. , Определение № 146 от 03.02.2009 г.  на Административен съд Бургас по  административно дело № 1189/2007 г. , Решение  № 898 от 10.07.2002 г. на Поземлена Комисия  гр. Созопол за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на с. Черноморец, Скица № 318-П от 12.10.2009 г. на новообразуван имот № 134.

 

Съдът намира искането за допускане на съдебно-техническа експертиза за допустимо и основателно средство за събирането на относими по спора доказателства, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице, по която след като се запознае с представените по делото доказателства, както и със всички планове, касаещи процесния имот от предоставяне на правото на ползване до настоящият момент включително и след като извърши оглед на място да даде отговор на въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателите, описани в нарочна молба, като следва да има предвид, че наред с имотите посочени във въпрос № 1 с планоснимачни номера 121 и 122 по кадастралния план следва да има предвид и имоти с планоснимачни номера 119 и 120 от същия план.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Д.С.С., която да се призове след представяне по делото на доказателство за внесен депозит.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер  на 250 лв, вносими от жалбоподателите, в 7-дневен срок от днес, по сметката на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същите, че следва да представят по делото доказателство за внесения депозит.

 

Съдът намира, че следва в днешното съдебно заседание на основание чл.149, ал.1, пред. последно от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК да бъде даден ход на устните състезания, относно искането на двамата жалбоподатели за спиране на допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на обжалваната заповед.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         Дава ход на устните състезания:

 

АДВОКАТ Д. - От името на доверителите ми поддържам направеното искане за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на заповедта на Кмета на Община Созопол. Считам, че по делото са представени доказателства, от които е видно, че моите доверители владеят имотите на годно правно основание, а това са удостоверения на Председателя на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет Созопол, които удостоверения са удостоверения за ползване по см. § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Съгласно чл.34 от ЗСПЗЗ имотите се изземват по административен ред със заповед на кмета, само от лица, които ги ползват без право на основания. В процесния случай това не е така. Допълнително по делото представихме и доказателства, че между доверителите ми и заинтересованите лица, в чиято полза е издадена процесната заповед, има висящ спор за материално право по гр. дело № 11165 от 2010 г. по описа на БРС, което е насрочено за 15 април 2011 г. От самият номер на делото е видно, че спорът за материално право е повдигнат преди постановяване на процесната заповед. Това обстоятелство е известно на Кмета на Община Созопол, но въпреки това той е постановил заповедта. От представените искова молба и отговор на искова молба по делото № 11165 от 2010 г. на БРС е видно, че предметът на спора се препокрива от части, с диспозитива на заповедта по чл. 34 от ЗСПЗЗ, като в същото време на вниманието на съда е поставен въпрос за разглеждане на незоканосъобразното възстановяване на земеделски имот на заинтересованите страни. Нещо повече, наведени са доводи за нищожност на решението на ОСЗГ – Созопол, което предпоставка за по-нататъшното разглеждане на спора. По административното дело липсват доказателства за идентичност между имота на заинтересованите страни и жалбоподателите, което считам за основание за спиране на заповедта. Не на последно място, считам, че  ако заповедта на Кмета на Община Созопол бъде изпълнена, преди да бъде разгледана нейната законосъобразност, може да бъдем изправени пред хипотезата - заинтересованите страни да влязат във владение и да разрушат всички подобрения, за които дължат обезщетение на доверителите ми. Тези подобрения не са описани в заповедта по чл.34 от ЗСПЗЗ, а твърдението ни е, че те са на значителна стойност, имам предвид направените брегоукрепителни мероприятия, водоснабдяване и електроснабдяване на имот и др. Нещо повече доверителите ми имат изградени и жилищни сгради, които ползват постоянно. Считам, че по този начин на тях ще им бъдат нанесени значителни имуществени вреди, които биха били и непоправими в случай, че заинтересованите страни премахнат подобренията и същите няма да мога да бъдат установени и съответно оценени от вещите лица. В тази връзка моля да спрете изпълнението на заповедта.

 

На основание чл. 149, ал.2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Обявява за приключили устните състезания, относно искането за спиране на допуснатото от закона предварителното изпълнение на обжалваната заповед.

Обяви на страната, че до края на следващия работен ден ще се произнесе с определение.

 

Производството по оспорване законосъобразността на обжалваната заповед продължава и поради необходимостта от събиране на доказателства, делото следва да бъде отложено, поради което съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14 юни 2011 година от 11:00 часа,  за която дата и час, страните да се считат за редовно призовани.

Да се призове жалбодателят С.Я.З.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита. 

          

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: