ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 16.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети май                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 638 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:38 часа се явиха:

 

За ИЩЕЦЪТ „Бор Чвор“ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище вх.№4874/16.05.2017г. от адвокат Т., пълномощник на ищеца, в което не възразява да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие, поддържа исковата молба. Не възразява да се приложи НАХД№4982/2016г. по описа на Районен съд Бургас, както и в случай че се представят доказателства от ответника, моли за възможност да се запознае с тях и изрази становище. В случай, че бъде даден ход по същество се иска да бъде уважена исковата претенция и присъдят направените по делото съдебно-деловодни разноски. Към становището е приложено копие от пълномощно и договор за правна защита и съдействие.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Поддържам отговора на исковата молба. Оспорвам исковата молба изцяло като неоснователна.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, исковата молба е процесуално допустима и моля да бъде допусната за разглеждане. Да бъдат приети приложените по делото доказателства.

 

Съдът с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

 

Производството е образувано по  искова молба на „Бор Чвор“ ЕООД, с която се претендира обезщетение на основание чл.1,  и чл.4 от ЗОДОВ, в размер на 300 лева за нанесени имуществени вреди. С исковата молба се претендира осъждането на Община Бургас да заплати на ищеца посочената сумата представляващи имуществени вреди - направени разноски за адвокатско възнаграждение, платено по нахд №4982/2016г. по описа на Районен съд Бургас, по което е отменено наказателно постановление № Е-202/18.08.2016г. на зам.кмета на община Бургас. Сумата се претендира ведно със законната лихва за периода от завеждане на исковата молба до окончателното и́ изплащане. Иска се присъждане и на направените за настоящото производство разноски. С исковата молба е направено искане да се изиска нахд №4982/2016г. по описа на Районен съд Бургас. Към исковата молба да приложени препис от решението по това дело, договор за правна защита и съдействие и пълномощно.

 

Ответникът в представения писмен отговор по делото с вх.№ 4354/02.05.2017г.,  изразява становище по допустимостта на иска, като го оспорва по основание и размер, като неоснователен и недоказан и прави искане да бъде отхвърлена и да му се присъди юрисконсултско възнаграждение. При условията на евентуалност, ако се приеме, че иска е основателен, се иска да се редуцира размера на съдебно-деловодните разноски. Към отговора е приложено  пълномощно.

 

ПОСТЪПИЛО е изисканото от Районен съд Бургас нахд № 4982/2016г..

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си, във връзка с доклада по делото и дадените указания, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат приложените по делото доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Имам доказателствено искане, предвид предявената претенция. Считам, че от ищеца следва да се изиска препис или копие от платежен документ, във връзка с отразеното плащане в договор за правна защита и съдействие от 22.08.2016г., тъй като самият договор не представлява доказателствено средство, с който може да се удостовери платена сума от 300 лева. Във връзка с така отразеното възнаграждение в този договор, би следвало да има издадена фактура, касов ордер, касова бележка за евентуално платената сума.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Придържам се към становището на прокурора, тъй като действително договора за правна защита и съдействие не може да удостовери реално плащане на адвокатско възнаграждение. В договора е написано „договорено възнаграждение: 300лева, платимо в брой“, като няма приложена разписка или фактура, който да обоснове документално извършено плащане, от което следва, че реално извършване на разноски за адвокатско възнаграждение не е установено.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА нахд №4982/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

 

ЗАДЪЛЖАВА ищеца най-късно седем дни преди следващото съдебно заседание, да представи счетоводния документ съставен във връзка с извършено плащането по договор от за правна защита и съдействие от 22.08.2016г. сключен между „Боч Вор“ ЕООД и адвокат А.Т..

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други доказателства към момента.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед становището на страните и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 20.06.2017г. от 10.20ч., за която дата и час страните уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ  ищеца за дадените му указания, като му се изпрати копие от протокола от днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:47часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: