ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  МАНУЕЛ МАНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  638  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:22 часа се явиха:

 

За ИЩЕЦЪТ „Бор Чвор“ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Манев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба-уточнение вх.№6067/14.06.2017г. от процесуалния представител на ищеца , както и писмено становище от днес придружено със списък на разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, видно от представената молба-уточнение, не са представени никакви доказателства за реално заплащане на разноски, т.е. няма документ за реално плащане на адвокатското възнаграждение. Относно хаотичното споменаване в тази молба на практика на Върховен касационен съд, в писмения отговор сме посочили по нова практика от 2017г., съгласно която договорите за правна помощ трябва да отговарят на образци одобрени от Висшия адвокатски съвет и да има документ, който да удостоверява документална обоснованост на извършеното плащане, както и да са съобразени с чл.6, ал.5 във вр. ал.1 от ЗСч. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите исковата молба, като неоснователна и недоказана. На първо място считам, че ищецът не е установил всички елементи от състава на чл.1, ал 1 от ЗОДОВ, дотолкова-доколкото наказателното постановление не може да се приравнява на отменен административен акт. На следващо място, не се представиха валидни доказателства за реално плащане на адвокатското възнаграждение. На основание чл.78, ал.5 от ГПК, алтернативно, заявявам, че претендираното възнаграждение е прекомерно, предвид неосъществяване на процесуално представителство по нахд № 4982 /2016г. по описа на Районен съд Бургас, тъй като няма явяване на процесуалния представител на ищеца в съдебното заседание при разглеждане на делото и тъй като претендирания хонорар, трябва да е за реално направените от ищеца разноски, а в случая това е изготвен отговор на жалба против наказателно постановление. Предвид изложеното моля сумата да бъде редуцирана с оглед нормата на чл.18, ал.1 от Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения, като разликата над този размер до пълния претендиран да бъде отхвърлена. Предвид всичко изложено, моля да отхвърлите исковата претенция и ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение по настоящото дело.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да отхвърлите иска като неоснователен и недоказан. По данните от делото е видно, че договорът за правна защита и съдействие, приложен по нахд № 4982/2106 г. по описа на Районен съд Бургас, не отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата и не е представен документ за извършено плащане и на коя дата е сторено това.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: