ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 10.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На десети юни                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 638 по описа за  2015 година.                     

На именното повикване в 9,45 часа се явиха:

         За жалбоподателя Софийски университет „Св. Климент Охридски” София - редовно уведомен, се явява адв. К. с пълномощно от предходната инстанция, приложено по адм. дело № 1363/2014 г.

         За ответника Кмет на Община Созопол - редовно уведомен, не се явява представител.

         Явява се вещо лице инж. М.Р.Г..

 

         По хода на  делото:

 

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата. Поддържам подаденото заявление от 28.05.2015 г. с представените по дело писмени доказателства и обосновка на позициите ни. Моля да допуснете до разпит един свидетел, с показанията на който да бъде установена точната година на построяване на бунгалото. Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

 Инж. М.Р.Г. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Предвид наличните и предоставени на експертизата документи, бунгалото е било изградено преди 1987 г.

 

         Адв. К.: Представям копие от виза от 04.07.1981 година, на която е нанесено процесното бунгало-столова. В първоначалната виза това бунгало не е нанесено. На тази виза е фиксирано местоположението му.

 

ВЪПРОС КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На тази допълнителна виза от 15.09.1981 г. са нанесени подробно местата на общо 8 броя бунгала и на процесната столова. Може ли да покажете къде точно е петното, проектирано за строителство на процесната столова и дали има изменение?

 

ОТГОВОР: Към 04.07.1981 е дадена виза за монтиране на 4 временни бунгала, поставени в този си вид. Столовата не е посочена графично. След това, на 15.09.1981 г., на база на първата виза, е нанесено изменение, като бунгалата, които са били единични, сега са посочени като двойни и тройни и е изместено разположението им. Освен тях е нанесена столова, която към месец септември 1981 г., аз разчитам, че е била построена, като архитектът е допуснал разширение на столовата с още едно тяло. Допълнителните петна са нанесени със син цвят, като с черен цвят са означени съществуващите сгради. Бившата столова съществува на място, сега се използва за склад. Текстът на скицата изрично препраща към първоначалната виза.

 

Адв. К.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

С.И.А. с ЕГН: **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, работи в СУ „Св.Климент Охридски”от 1981 г.

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетеля за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

СВИДЕТЕЛЯТ ОБЕЩАВА да говори истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. К. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Бяхте ли командирован в с.Черноморец във връзка със строителството на бунгалата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: В началото на месец май 1981 година аз и колеги бяхме командировани на научната база на Софийския университет, започната през месец март, за да участваме в доизграждането й. Работата ни беше да подготвим основите на стола, за да се излее бетона. След две седмици започна издигане на корпуса на така наречената „столова”. Всеки  работеше в областта си. Аз бях дърводелец. Основното беше да изкопаем основите на стола и две от бунгалата № 9 и № 10. Към края на юни беше изградена и обзаведена изцяло сградата. Столовата не беше още оборудвана с печки. На втори юни 1982 г. беше открита базата.

 

ВЪПРОС: Беше ли обозначено мястото, където трябваше да се изгради базата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Беше дошла комисия, която постави колчета, отбеляза периметъра на самата столова. Беше издигнат кофраж излят от бетон и започнаха да строят стените на столовата. Всеки по своята специалност започна да работи по самите помещения.

 

ВЪПРОС: Кой беше проектантът?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не съм сигурен, но фирмата която изграждаше бунгалата беше от гр. Самоков, а подизпълнителят беше „Главинженерстрой”, но не помня точно, голяма фирма беше. Отдолу основата беше скала и друга строителна фирма помогна с техника и извършиха взривни работи. Имаше подкрепа и от гр. Бургас. Без чужда намеса нямаше да се справим. Моята специалност е мебелист и обзавеждах станцията. Обзавеждането беше типово в стаите имаше две легла, гардеробче. За самото строителство имаше чертежи, но не беше от моята компетентност.

 

ВЪПРОС: Откриването беше ли официално?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Софийският университет не беше маловажна институция и за тези години да строи на територията на с.Черноморец беше събитие. Присъстваше кметът, първият секретаря на партията за Бургас – Н. Ж., имаше банкет и награди.

 

ВЪПРОС: Кой отговаряше по строителството от страна на Софийския университет?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Отговаряше заместник ректора Х. П., той беше и министър и помогна много с връзките си в тази област. Той беше знаещ и можещ човек.

 

ВЪПРОС: Може ли да конкретизирате местоположението на тази столова?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Когато пристигнахме, бяха издигнати корпусите на бунгалата от 1 до 8.  Столовата е на първа линия на североизток, следва заливчето на Черноморец и улицата. На практика в момента не се ползва, защото няма персонал от готвачи и кухненски работници. Станцията не работи с пълен капацитет. Хората вече използват други курорти и постоянно не държат персонал, но столовата си е оборудвана с всичко. В момента няма почиващи, няма и стол.

 

         Адв. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля. Нямам други доказателствени искания.

 

         Свидетелят бе освободен.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства, тези, приложени със Заявление вх.№ 5002/28.05.2015 г., както и представените и събрани в днешното съдебно заседание - копие от скица от 04.07.1981 г..

         ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. К.: Уважаема г-жо Съдия,  моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед. Моля да имате предвид, че нещата коренно са променени в сравнение с предходното разглеждане на настоящото дело. Пред Вас и пред Върховен административен съд са представени множество доказателства, които обуславят търпимост на процесния строеж. Трябва да се прави разграничение между понятията „търпимост” и „незаконно строителство”. Процесният обект не подлежи на премахване и в този смисъл е тълкуването на Върховен административен съд и това становище е изразено в отменителното му решение, постановено на база на доказателствата, събрани от Административен съд Бургас и от Върховен административен съд. Представили сме допълнителни доказателства, които подсилват нашата теза, че процесната столова е търпим обект. Строителството е извършено преди 1987 г. Предишните доказателства от предходното разглеждане на делото сочеха непроменено предназначение на земята. На практика, по действащото тогава законодателство за опазване на обработваемата земя и пасищата и правилника към него, е извършена процедура за промяна на предназначението на земята от компетентната комисия и за целта е платена сумата от страна на Софийския университет в размер на 46 000,00 лв., формирана на база тарифа от 1986 г. Вижда се, че за промяна предназначението на земя ІV-та и V-та категория се плащат такси за съответните декари земя, съответно по 2000,00 лв. на дка и по 1000,00 лв. на дка. От тези 28 дка, 18 дка са ІV-та категория и е платена такса за промяна на предназначението на земята в размер на 36 000,00 лв. 10 дка са земя V-та категория, за които е платена такса 10 000,00 лв. Софийският университет е платил сумата от 46 000,00 лв. и е представено банково бордеро по делото. В акта за държавна собственост е описан и акта за въвод във владение на ОНС. Справката по действащия закон показва, че да бъде извършен този въвод във владение, предпоставка е терена да е предоставен по надлежния ред от Комисията по земята и да извършено изменение на предназначението на земята от земеделска в урегулиран имот. Всички предпоставки за били налице. Един строеж, който е извършен през 1982 г., дори и да е бил незаконен, е от категорията на търпимите строежи, тъй като са били извършени всички законови изисквания към момента. Теренът е бил деклариран през 2010 г., защото Софийският университет води дело с инвеститора-собственик, тъй като теренът беше реституиран и през 2010 г. приключи делото пред бунгало-столова е от категорията на търпим строеж

         Моля да постановите решение, с което да отмените процесната заповед като незаконосъобразна.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: