ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 14.05                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети май                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 638 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Ю.С., редовно призован, се явява лично и с адвокат И., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКА  Директор на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос, редовно призован, се явява лично директора П.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.Ю.С. против Заповед № А 5782/28.01.2013 година на директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос, с която се отказва отпускане на целева помощ за закупуване на говорен апарат.

 

АДВОКАТ И.: Поддържаме изцяло жалбата и представените към нея доказателства. Представям с копия за ответната страна стандартен формуляр на Онкологична Комисия при МБАЛ „Токуда” болница, София”, където е извършена операцията. Други доказателства няма да сочим.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Представям по опис доказателства, които моля да приемете по делото, между които е и становище на зам. изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане гр.София. Няма да соча други доказателства. Да се приемат представените от жалбоподателя доказателства.

 

АДВОКАТ И.: Да се приемат представените от ответника доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ И.: Уважаема г-жо съдия от събраните по делото доказателства, включително и представените днес, безспорно се установява, че доверителя ми по медицински индикации отговаря на изискванията на Закона за интеграция на хора с увреждания и правилника за приложението му, за отпускане на искания говорен апарат. Единственото основание на което органът е отказал уважаването на искането е  това, че протокола на специализираната лекарска комисия, която констатира необходимостта от говорен апарат не е издадена от болницата извършила интервенцията МБАЛ „Токуда болница София”АД, а от УМБАЛ „Царица Йоана-ИСУЛ” ЕАД. В тази връзка считам, че административния орган не е изпълнил задълженията си по чл. 35 и чл.36 от АПК, тъй като ако беше събрал необходимите за това доказателства би установил, че МБАЛ „Токуда болница София”АД не разполага с такава специализирана лекарска комисия, а такава комисия има единствено и само в УМБАЛ „Царица Йоана- СУЛ”ЕАД, към която болница за съставянето на такъв протокол е бил препратен доверителя именно от болницата извършила интервенцията. Нещо повече отказът се основа на това, че протокола не отговарял на изискванията на т.6 на Приложение № 7 неправилно приложение на закона. Действително като се прочете текста на т.6 пише, че необходимите документи, които следва да се приложат за отпускане на целева помощ са медицински протокол от специализирана лекарска комисия за уши, нос, гърло, болести издадено от клиника от клиника уши, нос и гърло към УМБАЛ при Университетска болница  за активно лечение. „ТОКУДА  Болница София” АД не е такава болница и няма такава комисия, поради което всички пациенти се насочват към УМБАЛ „Царица Йоана ИСУЛ” ЕАД, където има катедра и такава специализирана комисия. Ето защо смятам, че административният орган е постъпил изключително формално в случая и е нарушил  чл.2 от Закона за интеграция на хора с увреждания, в който са залегнали основните цели създаващи условия и гаранция на хората с уврежда за интеграция. В този смисъл заповедта е опорочена и следва да бъде отменена, а на доверителя ми да бъде предоставена целевата помощ, от която се нуждае.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Директорът на „Социално подпомагане” прекрасно знае задълженията си  като  орган,  който се занимава да защитава  интересите и интеграцията на хората с различни специфични потребности, но от друга страна той като териториална структура на Агенцията за Социалното подпомагане е длъжен да спазва материално-правната уредба на Закона за интеграция на хора с увреждания и правилника за неговото  прилагане. Съгласно чл.40, ал. 1, т.6 на Приложение № 7, отпускане на това медицинско изделие-ларингофон,  говорен апарат за гласово-речева рехабилитация се отпуска на базата на протокол издаден от лекарска-консултативна комисия от уши, нос, гърло УМБАЛ  „Царица Йоана-ИСУЛ” ЕАД, като медицинската  интервенция е следвало да бъде извършена към тази болница, а същата е извършена в „ТОКУДА, болница, София”АД. Следва където е извършена интервенцията, от там да бъде издаден и протоколът от лекарско консултативната комисия. Интервенцията е извършена в „ТОКУДА, Болница, София” АД, а протоколът е от специализирана лекарска комисия към УМБАЛ” Царица Йоана-ИСУЛ”ЕАД, поради това нямаме основания за отпускане на това медицинско  изделие  и е отказана помощта, защото иначе бихме нарушили материално-правната уредба.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: