ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 637 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:23 часа  се явиха:

 

          ИЩЕЦЪТ С.Х.З., редовно уведомен, явява се лично и с адв. Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по иска         Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

          АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е образувано по искова молба от С.Х.З. с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 15`000лв., за претърпени неимуществени вреди при изтърпяване на наложеното му наказание „доживотен затвор“, вследствие на изтезание или нечовешко и нехуманно отношение, изразено в недостатъчна жилищна площ, осветление, проветряване, условия за двигателна активност и други виновно извършени действия или бездействия, които могат да причинят увреждане на здравето в затвора в гр. Бургас, за периода от 15.08.2015г. до 01.10.2017г., ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателно изплащане.

Ответникът е представил писмен отговор, в който оспорва иска, както и е представил изисканите от него писмени доказателства. 

АДВ. Г.: Поддържам исковата молба. Искам да направя едно уточнение: да се счита искът предявен по чл. 284 и следващите и чл. 3 от ЗИНЗС.

          Моля да ми дадете възможност за становище по отговора на исковата молба, който сме получили. Считаме, че има признания за по-голямата част от условията, вътре в затвора.

Правя възражения относно изложеното на стр. 7 от отговора на исковата молба, където се твърди, че възразяват срещу искането за обезщетение, тъй като не са събрани доказателства, че на ищеца не са нанесени неимуществени вреди по вина на ответника.

На второ място: на стр. 6 се цитира, че след последния доклад на КПИ през 2015 г. са дали положителни оценки, касаещи условията в затвора. Единственото, което мога да възприема е, че след 06.10.2017 г.  при подобна проверка в действителност условията в затвора, макар и не в цялост са достигнали някакви европейски изисквания.

Оспорвам искането за съдебно-деловодни разноски, което е отправено на стр. 8 и цитираната съдебна практика от страна на юрисконсулта на ГД „ИН“.

Относно представеното писмо, написано до Тодор Чанев с дата 23.03.2018 г., последната част на стр. 2, І. не касае исковия процесен период, а касае след този период. Считам, че първата част, касаеща пребиваването на доверителя ми З. относно размерите на помещенията, е коректно представено от Затвора гр. Бургас. Оспорваме данните, че възникналите повреди се отстранявани в срок. Относно душовете ние твърдим, че именно по-голямата част от времето са се къпали с кофи, което отговаря на истината. Относно обезпаразитяването на корпуса са голословни твърдения, без да има доказателства в тази връзка.

          Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

           С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

          АДВ. Г.: Уважаеми г-н председател, считам искът предявен от доверителя ми З. за основателен и доказан, който е безспорно вследствие на бездействието на затворническата администрация и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за процесния период, а именно 15.08.2015 г. – 01.10.2017 г. Доверителят ми З. е поставен в условия, които се приближават до тези на лицата, подлагани на наказания, предвидени в чл. 3, ал. 1 от ЗИНЗС, че същият е бил поставен умишлено в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието, изразяващо се в недостатъчна жилищна площ, проветряване, осветление или тези действия или бездействия, които могат да причинят увреждане на здравето. Няма да соча съдебна практика, тъй като такава сме посочили в исковата молба. Считам, че тук единствено, което можем да обсъждане е размерът на обезщетението за сумата от 15 000 лева, за процесния период.

Уважаеми г-н председател, съобразно практиката и чл. 52 от ЗЗД размерът на обезщетението се преценя субективно от съда. Моля да прецените условията, в които действително е бил поставен моят доверител, а именно за процесния период е нямало в помещенията, където е живеел достатъчно проветряване, отопление, пренаселено е било в помещенията, от 20.00 часа до 06.00 часа са се изхождали в десет литрови кофи, като това се е извършвало от 20 и повече човека, което е видно и от справките, приложени от Затвора – Бургас. Каква воня се е разнасяла, като се има предвид, че тези задоволявания на тези нужди и обстоятелството, че се съдържа в помещенията храна, пране, като на тези условия не може да бъде подлаган никой гражданин на тази държава. Считам, че обезщетението следва да бъде преценено от Вас по справедливост.

          ИЩЕЦЪТ З.: Г-н адвокатът ми пропусна да каже, че имаше и дървеници. През цялото време вечерта, когато токът угасне, до сутринта няма спокойствие от тези дървеници. В момента все още има дървеници. Вишките не са боядисани и вътре е пълно с дървеници.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н съдия, считам, че исковата молба е неоснователна и моля да я оставите без уважение.

Относно площта на помещенията: съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от ЗИНЗС, същата следва да влезе в сила от 01.01.2019 г., съгласно §13 от ПЗР на действащия в този период ЗИНЗС, а съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника, касаещ достъпа до санитарен възел и течаща вода, съгласно §6 от ПЗР на Правилника, влиза в сила след приемането на програмата по §11 от ПЗР на ЗИНЗС, с оглед на което затворническата администрация не е проявила бездействие, тъй като е действала спрямо волята на законодателя. Считам, че през този период, за който претендира неимуществена вреда, както е посочено в Решение № 569/16.01.2014 г. на ВАС по административно дело № 7307/2013 г., ищецът е търпял дискомфорт в Затвора – Бургас. Освен това не става ясно в какво точно се състои неимущественото увреждане.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:41 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: