ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 22.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори юни през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 637 по описа за 2016 година.                  

   

    На именното повикване в 13:55 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Маяк- Г.Я.”, редовно призован,  се явява лично Г.Я. и с адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са от ответника с писмо вх.№5624/31.05.2016г. заверени копия от документи.

 

АДВОКАТ И.: Запознати сме с представените документи. Да се приемат докладваните днес документи. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата. Съобщенията по делото да бъдат изпращани на адреса посочен в пълномощното ми.

 

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№5624/31.05.2016г. от ответника писмени документи, а именно НП №14.702/08.09.2014г от и.д. главен директор на ИДТН и НП №12-1561/20.11.2012г. на директор на ГД ИДТН и банково извлечение от 05.12.2012г., като доказателства по делото.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Г-Н Я.: Няма да соча доказателства. Да се приключи делото.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ И.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което отмените изцяло обжалваната от нас заповед по подробни съображения и аргументи изложени в жалбата, която изцяло поддържаме. Атакуваната заповед е незаконосъобразна, немотивирана и макар да е постановена при формално наличие на законовите предпоставки за издаването й, същата представлява недопустим според практика на ВАС административен произвол. Цитирала съм практика посочена в жалбата ни. Моля на основание чл.143, ал.1 от АПК при уважаване на жалбата да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски, за което представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: