ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 11.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на единадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 637 по описа за 2016 година.                  

 

На именното повикване в 15:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Маяк- Г.Я.”, редовно призован,  се представлява адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Маяк-Г.Я.”  против заповед №А-О-012/03.02.2016г. на председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с която на основание чл.36а, ал.4 от ЗТИП е заличен от регистъра на ДАМТН на лицата извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност и се обезсилва, издаденото на търговеца, удостоверение №БС002/30.03.3006година.

 

С определение №533/23.03.2016г. съдът е указал доказателствената тежест на страните и е допуснал и приел представените с жалбата и административната преписка документи като доказателства по делото.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че за установяване на позитивните факти посочени в жалбата носи тежестта за установяването им с допустимите по АПК и ГПК доказателствени средства;

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№ 4637/03.05.2016г. от процесуалния представител на ответника юрисконсулт Е.Г., по жалбата (пълномощно по лист 57 от делото на АССГ).

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Запозната съм представената преписка, но не мога да кажа дали тя е в цялост.

 Представям и моля да приемете извадка от електронния регистър на вписаните в ДАМТН, на лицата извършващи поддържане, ремонтиране, преустройване на съоръженията с повишена опасност, която е направена към 11.03.2016година, от която е видно че към тази дата доверителят ми е бил заличен от регистъра, като дори е направена отметка, че издаденото удостоверение е обезсилено, въпреки че в заповедта, която сме  обжалвали  предварително изпълнение не е допуснато. След проведени разговори с юрисконсулта на ДАМТН, тази невярна информация беше отстранена на следващия ден, но щетите бяха нанесени. Няма отношение по делото, но представям заповед за отнемане на лиценз на друго дружество, което също обслужва територия в гр.Бургас от много години, а именно Заповед № А-0-020 от 23.02.2016г. на председателя на ДАМТН. Представям и жалба от „Лита” ЕООД срещу тази заповед вх. 8300-1486 от 14.03.2016година и определение на Административен съд София-град, с което делото пред него е прекратено и изпратено по подсъдност на Административен съд Бургас и образувано адм.д. № 748/2016година по описа на съда, ІХ състав. Тези документи представям, с оглед съмнението, както по отношение на тази фирма и другата е че действията по-скоро са тенденциозни. Водя един свидетел, който моля да допуснете до разпит, който е във връзка представената справка от електронния регистър. Чрез този свидетел ние достигнахме до тази справка. Нямаме други доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка писмени документи като доказателства по делото.

 

 Съдът намира за необходимо да изиска от административният орган справка за обстоятелството, наказван ли е жалбоподателят ЕТ „Маяк-Г.Я.” с наказателни постановления за нарушения извършени преди тези санкционирани със наказателни постановления №№ 15-162; 15-163, 15-164; 15-165 и 15.166 всичките от 15.04.2016година, влезли в сила на 29.04.2015 г., посочени в оспорения административен акт – заповед № А-0-012/03.02.2016г. В случай, че са налице по-ранни санкции, то да бъдат представени наказателните постановления по същите, както и информация за това изтърпял ли е наказанието по тях, т.е. заплатил ли е глобите по същите, респективно изтекла ли е давността за изпълнение на така наложените наказания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника по оспорването в 7-дневен срок от съобщението да представи по делото наказателни постановления за нарушения извършени преди тези санкционирани със наказателни постановления №№ 15-162; 15-163, 15-164; 15-165 и 15.166 всичките от 15.04.2016година, влезли в сила на 29.04.2015 г., посочени в оспорения административен акт – заповед № А-0-012/03.02.2016г. В случай, че са налице по-ранни санкции, то да бъдат представени наказателните постановления по същите, както и информация за това изтърпял ли е наказанието по тях, т.е. заплатил ли е глобите по същите, респективно изтекла ли е давността за изпълнение на така наложените наказания.

 

По днес заявените доказателствени искания от представителя на жалбоподателя съдът приема, че те не установят относими към спора факти. Предположенията на жалбоподателя за причините за образуване на производството от административния орган и респ. издаване на оспорения акт са без значение за настоящото производство. Що се отнася до представената електронна извадка за регистър на лицата извършващи поддържане, ремонтиране, преустройване на съоръженията  с повишена опасност, от който е видно, че е извършено заличаване и искането за събиране на гласни доказателства в тази връзка не следва да се събират, доколкото предмет на оспорване е законосъобразността на издадения административен акт.

В този смисъл съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение направените в днешното съдебно заседание доказателствени искания от процесуалния представител на жалбоподателя, включително и за събиране на гласни доказателства.

 

   ПРИЛАГА за сведение по делото представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание писмени документи, а именно извадка от електронен регистър на вписаните в ДАМТН, на лицата извършващи поддържане, ремонтиране, преустройване на съоръженията  с повишена опасност, заповед за отнемане на лиценз на „Лита”ООД Заповед № А-0-020 от 23.02.2016г. на председателя на ДАМТН, жалба от „Лита” ЕООД вх. 8300-1486 от 14.03.2016година и определение №1897/01.04.2016г. на Административен съд София-град по адм.д.№3357/2016година.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други доказателствени искания към  момента.

 

   Предвид необходимостта от събиране на доказателства съдът счита, че към настоящият момент делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа и правна страна, поради което делото следва да бъде отложено за друга дата за отстраняване на констатираните от съда непълноти на доказателствата.

Така мотивиран съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 15.06.2016г. от 13.45часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

 

Да се ИЗПРАТИ нарочно съобщение до ответника за дадените от съда указания в днешното съдебно заседание и за спазване срока за изпълнението им.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:06 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: