Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 690               19 април 2017  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на шести април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б.Ч.

Прокурор Величка Костова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 636 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на началника на ДНСК против решение № 14/11.01.2017г., постановено по административно наказателно дело № 2213/2016 година по описа на Районен съд - Несебър, с което е отменено наказателно постановление № Б-47-ДНСК-135 от 4.10.2016г., издадено от заместник – началника на Дирекция за национален строителен контрол/ДНСК/-София, с което на Н.К.Д. *** е наложено наказание „глоба” в размер на 1000.00 лева на основание 24б, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие/ЗУЧК/, за извършено нарушение на чл. 13, ал. 6 ЗУЧК вр. чл. 57а ЗУТ.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Счита, че  решението е необосновано и неправилно, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон. Иска отмяна на решението и да се потвърди наказателното постановление.

Ответникът, чрез процесуалния си представител, оспорва касационната жалба. Счита същата за неоснователна. Иска да се остави в сила решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а  решението на  Районен съд - Несебър да се отмени като незаконосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд - Несебър, с решение 14/11.01.2017г., постановено по административно наказателно дело № 2213/2016 година по описа на съда е отменил наказателно постановление № Б-47-ДНСК-135 от 4.10.2016г., издадено от заместник - началника на Дирекция за национален строителен контрол/ДНСК/-София, с което на Н.К.Д. ***, е наложено наказание „глоба” в размер на 1000.00 лева, на основание 24б, ал. 1 ЗУЧК, за извършено нарушение на чл. 13, ал. 6 ЗУЧК вр. чл. 57а ЗУТ.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и НП са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до нарушаване правото на защита на жалбоподателя. На първо място е счел, че описанието на мястото, където е поставен павилиона, е непълно, че същият не е ясно индивидуализиран, поради което не се разбира за кой точно обект е ангажирана отговорността на жалбоподателя. Посочено е и, че не са наведени твърдения и не са събрани доказателства, от които да става ясно, че павилионът се намира в зона „А“ или „Б“. На следващо място е приел, че в АУАН и в НП не е посочено по какви критерии е прието, че се касае за преместваем обект. Изложени са и мотиви, че АУАН е издаден след изтичане на установения в чл.34, ал.1 ЗАНН тримесечен срок, считано от 26.12.2015г., когато нарушителят е станал известен. Прието е също, че не е конкретизирано от актосъставителя и наказващия орган коя точно алинея на чл.57а ЗУТ е нарушена от Д..

Санкцията е наложена на Н.К.Д., в качеството му на  кмет на Община Несебър, в периода 26.12.2015г. - 19.07.2016г., не изпълнил задължението си за предприемане на действия по реда на чл. 57а ЗУТ за премахване на преместваем обект „павилион за търговска дейност“, състоящ се от четири клетки, с размери 12/7/3м, изработен от дървена констуркция, находящ се на входа на х-л „Алба“, в поземлен имот с идентификатор ** по КК на к.к „Слънчев бряг-изток“, гр.Несебър, за който не е представено разрешение за поставяне и не е образувано производство по реда на чл. 57а ЗУТ, което да е приключило с издадена заповед за премахване. За така констатираното на Н.К.Д. е съставен АУАН № Б-47/29.07.2016г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения в касационната жалба са, че производството по чл.57а ЗУТ е единно, че същото се образува, провежда и приключва с издаване на заповед за премахване, което в процесния случая е правомощие на кмета на Община Несебър, а незнанието на собствените му задължения по закон, не може да оправдае бездействието му. Според касатора обстоятелството, че при описание на нарушението в НП не е посочено единствено преназначението на дейността на установения обект по никакъв начин не може да промени неговия характер, а именно на преместваем обект. Изтъква се, че моментът, в който нарушителят е станал известен на ДНСК, е датата на извършване на проверката, от когато е започнал да тече тримесечния срок по чл.34, ал.1 ЗАНН за съставяне на АУАН.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

Настоящата касационна инстанция намира, че не е налице несъответствие между описанието на мястото, където е поставен павилиона в АУАН и това в НП. Еднозначно в тях е посочено, че обектът се намира до входа на  х-л „Алба“, в поземлен имот с идентификатор ** по КК на к.к „Слънчев бряг-изток“, гр.Несебър.

В АУАН и в НП, обаче, не се съдържат констатации, че поземленият имот, в който е поставен павилиона се намира  в зона „А“ или  в зона „Б“ или на територията на морския плаж, каквото е изискването на чл.13, ал.6 ЗУЧК. Липсата на конкретни установявания относно сочените обстоятества, налага извода, че на касатора не са предявени всички факти от обективната страна на състава на административното нарушение по чл.13, ал.6 ЗЧУК, за което му е повдигнато обвинение и за което впоследствие е ангажирана отговорността му.

Правилно районният съд е установил, че в АУАН и в НП не се съдържат фактически констатации, че процесният павилион притежава някои от белезите, посочени в §5, т.80 ДР ЗУТ, от които да може да се направи обоснован извод, че същият представлява преместваем обект. С оглед изложеното и като се има предвид, че касаторът е наказан за нарушение на чл.57а ЗУТ, който съдържа осем алинеи, от които само в  алинея 3 е установено задължение за кмета на общината, а именно да издаде заповед за премахване на преместваем обект, настоящият касационен състав намира, че наказателното постановление е издадено при неизяснена фактическа обстановка.

Освен това, задължението на кмета за издаване на заповед за премахване на преместваем обект е обусловено от съставянето на констативен акт по чл.57а, ал.2 ЗУТ, в който са установени обстоятелствата по чл.57а, ал.1 ЗУТ. Съгласно чл.57а, ал.3 ЗУТ, в 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2 кметът на общината издава заповед за премахване на обекта. Безспорно е, че със заповед №953 от 30.05.2016 година кметът на община Несебър е определил работна група, на която е разпоредено да се извърши проверка на всички преместваеми обекти, на територията на к.к „Слънчев бряг“, както и че към датата на извършване на проверката от органите на ДНСК, все още не бил съставен констативен акт по чл.57а, ал.2 ЗУТ. Доколкото в ЗУТ не е установен нито срок, нито са предвидени конкретни действия, които кметът на общината следва да предприеме в случаите, в които не е съставен констативен акт, то не може да се приеме, че деянието, описано в АУАН и в НП е съставомерно от обективна страна.

С оглед изложеното, оспореното решение е правилно и следва да се остави в сила.

 Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

  Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд - Бургас, ХІV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение 14/11.01.2017г., постановено по административно наказателно дело № 2213/2016 година по описа на Районен съд - Несебър.

Решението е окончателно.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                            2.