ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 528                дата 23 март 2016 год.              Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 23 март 2016 год., 

в следния състав:

 

                                                                                                       Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 636 по описа за 2016  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.135, ал.4 от АПК.

            Ищецът Д.Д.К. *** е предявил пред Районен съд Бургас  иск против ОД на МВР Бургас за заплащане на сумата от 3000лв. - обезщетение за причинени имуществени вреди, представляващи паричната равностойност на мотоциклет марка „КТМ-450“, с рег. № KV03XNY, ведно с мораторната лихва в размер на 660,49лв., дължима за периода от 12.11.2013г. до 11.01.2016г., както и законната лихва, считано от подаване на исковата молба до окончателното заплащане на сумата.

            Фактическите основания на предявения иск ищецът е обосновал с обстоятелството, че процесният мотоциклет е бил иззет като веществено доказателство по ДП № 14-742/2013г. по описа на РУП Несебър, като след неговото прекратяване и подадена молба за освобождаване на вещта, е било констатирано, че мотоциклетът липсва от двора на РУП Несебър и не може да бъде върнат на неговия собственик.

            Районен съд Бургас е квалифицирал исковата претенция с правно основание по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, като се е позовал на твърденията на ищеца, че претърпял претендираните вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на органите на полицията при изпълнението на административна дейност, каквато е дейността по съхраняване на веществените доказателства в досъдебното производство и на това основание е счел, че производството не му е подсъдно, поради което го е изпратил за разглеждане в Административен съд Бургас.

            Настоящият съд счита, че исковата претенция следва да се разгледа от Районен съд Бургас. Дейността по съхраняване на веществените доказателства събрани в хода на водено досъдебно производство не представлява административна дейност, схващана като изпълнително-разпоредителна дейност и представляваща една от проявните форми на държавната власт – дейността на органите на изпълнителната власт. Дейността по съхраняване на веществените доказателства, освен че не е административна дейност, но тя не се извършва и от административен орган по смисъла на § 1, т.1 от ДР на АПК. Органите на полицията в определени хипотези имат качеството на административен орган, но настоящият случай не е такъв. Между тях и собственика на вещта не са възникнали отношения на власт и подчинение. Предвид обстоятелството, че нямат качеството на административен орган, както и това, че дейността по съхраняване на веществените доказателства не е административна, обективно невъзможно е да се извършват действия или бездействия по смисъла на чл.250 и чл.256 от АПК.

            С оглед на въведените от ищеца фактически основания на предявения от него иск, настоящият съд счита, че исковата молба следва да се разгледа от районен съд Бургас.

            Поради възникналия спор за подсъдност между общия и административния съд, който следва да бъде разрешен по реда на чл.135, ал.4 от АПК, делото следва да бъде прекратено и изпратено на Върховния административен съд за определяне на подсъдността, поради което и на основание чл.135, ал.5 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Бургас и Районен съд Бургас за разглеждане на предявения от  Д.Д.К. *** иск против ОД на МВР Бургас за заплащане на сумата от 3000лв. - обезщетение за причинени имуществени вреди, представляващи паричната равностойност на мотоциклет марка „КТМ-450“, с рег. № KV03XNY, ведно с мораторната лихва в размер на 660,49лв., дължима за периода от 12.11.2013г. до 11.01.2016г., както и законната лихва, считано от подаване на исковата молба до окончателното заплащане на сумата.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 636/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

            ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.

 

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                              СЪДИЯ: