Р Е Ш Е Н И Е  № 1032

 

Град Бургас, 11.06.2015г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIII-ти административен състав, на четиринадесети май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА к.н.а.х.д. № 636 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на М.И.Д., ЕГН **********, против решение № 21/16.03.2015г. на Районен съд – гр.Карнобат, постановено по н.а.х.д. № 18/2015г. по описа на КРС, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-14-0282-000182/30.04.2014г., издадено от началника на РУП-Карнобат при ОДМВР-Бургас, с което за нарушение на чл.6, т.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.183, ал.3, т.5, предложение първо от ЗДвП, на М.Д. е наложено административно наказание глоба в размер на 30 лева.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като постановено при неправилно приложение на закона. Твърди, че не е посочено и доказано по безспорен начин къде е точното място на извършване на вмененото му административно нарушение (улица и номер), което води до невъзможност да се установи посоката и същността на нарушението. В съдебно заседание, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – началникът на РУП-Карнобат, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като обосновано и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е  неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че на М.Д. е съставен акт за установяване на административно нарушение серия Т, № 120716/20.04.2014г. от младши автоконтрольор при РУП-Карнобат за това, че на 20.04.2014г. около 15.15 часа в гр.Карнобат на бул.“Девети септември“ по посока ул.“Д.Благоев“, до склад за строителни материали, управлява лек автомобил марка „Опел корса“ с рег.№ А 2099 КМ, негова собственост, като не съобразява поведението си с пътните знаци – навлиза след знак В-1, забраняващ влизането на съответното ППС, с което е нарушил чл.6, т.1 от ЗДвП. Въз основа на съставения АУАН, административнонаказващият орган издал обжалваното пред районния съд наказателно постановление, с което за установеното нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП е наложил на жалбоподателя административно наказание глоба в размер на 30 лв. на основание чл.183, ал.3, т.5, предложение първо от същия закона.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за безспорно установено от събраните писмени и гласни доказателства, че жалбоподателят е извършил описаното в акта и в наказателното постановление нарушение, правилно квалифицирано от административнонаказващия орган, за което законосъобразно е ангажирана отговорността му на основание посочената в наказателното постановление санкционна разпоредба на закона. Констатирал е липса на допуснати в производството съществени процесуални нарушения.

Решението е правилно.

Районният съд е установил всички релевантни за спора факти въз основа на редовно събрани и обсъдени доказателства. При установената фактическа обстановка е направил обосновани изводи относно приложението на процесуалния и материалния закон, които се споделят напълно от настоящата касационна инстанция.

Неоснователно е основното възражение на касатора за нарушаване правото му на защита поради непосочване на точното място на извършване на нарушението. Липсват формални пропуски в наказателното постановление, които да са повлияли на правото на защита на жалбоподателя така, че да не може да разбере какви обстоятелства са установени и по какъв начин проявлението им води до нарушение на императивна забрана, които са елемент от съответния административнонаказателен състав. Както акта, така и наказателното постановление съдържат достатъчно ясно, точно и недвусмислено описание на мястото на нарушението, което се потвърждава единодушно и от разпитаните по делото актосъставител и свидетел по АУАН – управлявания от жалбоподателя лек автомобил се е движил по бул.“Девети септември“ в посока ул.“Д.Благоев“ след знак В-1, забраняващ влизането на ППС.

Правилен е извода на районния съд, че описанието на нарушението в акта и наказателното постановление съответства изцяло на дадената му правна квалификация. Събраните по делото писмени и гласни доказателства сочат, че нарушението е установено по несъмнен начин. Несъобразяването на поведението на участника в движението с пътен знак В-1 съставлява нарушение на нормата на чл.6, т.1 от ЗДвП, за което на жалбоподателя е наложено съответното административно наказание, предвидено в чл.183, ал.3, т.5, предл. първо от ЗДвП, чиито размер е определен в съответствие с конкретно посочения в тази санкционна разпоредба.

Като е достигнал до същите правни изводи, районният съд е постановил решение при правилно приложение на закона, което следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/16.03.2015г. на Районен съд – гр.Карнобат, постановено по н.а.х.д. № 18/2015г. по описа на КРС.

Решението е окончателно.

 

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                       ЧЛЕНОВЕ:     1./    

 

 

   2./