О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

833/11.04.2013 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на единадесети април, две хиляди и тринадесета година, в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. 636/2013 година,

 

Производството е образувано по жалба от П.И.И. с ЕГН ********** *** против заповед № ДК–1–ЮИР – 102 /10.11.2011 година на началника на РДНСК - ЮИР.

С определение № 575/13.03.2013 година (лист 1), съдът е указал на жалбоподателя да представи доказателство за внесена дължима държавна такса – за разглеждане на оспорването по същество, като е указал и неблагоприятните последици по чл. 158 ал.3 от АПК, при неизпълнение на задължението.

Съобщението за указанията на съда е получено на съдебния адрес, посочен в жалбата, на 27.03.2013 година – лично от жалбоподателя.

Законоустановеният срок за изпълнение на указанията е изтекъл на 03.04.2013 година (работен ден).

До настоящия момент, определената държавна такса не е внесена по сметка на съда.

Неотстраняването на нередовността е пречка за разглеждане на оспорването по същество.

По изложените съображения, на основание чл.158  ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.И.И. с ЕГН ********** *** против заповед № ДК–1–ЮИР – 102 /10.11.2011 година на началника на РДНСК - ЮИР.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 636/2013 година по описа на Административен съд Бургас.

           

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС - в седемдневен срок от съобщаването му.

 

                                                                      

 

СЪДИЯ: