РЕШЕНИЕ

 

  709               13.04.2018 година, град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и девети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  С. А.

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер  635 по описа за 2018 година.

 

Производството по реда на чл.72, ал.1, във вр. с  чл.70, б. "д" от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по предложение на прокурор при Районна прокуратура – Несебър, наблюдаващ прокурор по досъдебно производство №304-ЗМ-775/2017г. по описа РУ на МВР – Несебър, за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила на 12.01.2018г. наказателно постановление (НП) № 17-0304-002871/11.08.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР – Бургас, РУ Несебър, с което на Т.М.Н. са наложени административни наказания „глоба“ в общ размер на 180 лв., за това, че виновно нарушил чл.96, чл.116 и чл.30 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.

В предложението се излагат доводи за наличие на основание за възобновяване на администратинонаказателното производство по  чл.70, б. "д" от ЗАНН. Иска се от съда да приеме предложението за основателно, да възобнови административнонаказателното производство по влязлото в сила наказателно постановление № 17-0304-002871/11.08.2017г. издадено от началник сектор към ОД на МВР – Бургас, РУ Несебър и да го отмени.

Вносителя – наблюдаващ прокурор Апостолова при Районна прокуратура - Несебър, се явява лично и поддържа предложението за възобновяване на административнонаказателното производство.

Ответникът по предложението за възобновяване – Т.М.Н., редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

Ответникът по предложението за възобновяване – Районно управление Несебър, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не взема становище по предложението.

За окръжна прокуратура се явява прокурор Стоянова.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Предложението  за възобновяване е допустимо. Изхожда от легитимиран от закона правен субект. Вносителят има качеството на наблюдаващ прокурор по разследването в рамките на наказателното производство по смисъла на чл. 72, ал.1, пр.2 от ЗАНН. Съдът е компетентен да разгледа Предложението, т.к. е съответен по смисъла на общите правила за подсъдност на административните спорове по чл. 132, ал.1 и чл. 133, ал.1 от АПК. По аргумент от чл. 71 от ЗАНН подаването на Предложението за възобновяване по чл.70, б. „д“ от ЗАНН не е свързано с изтичане на определен преклузивен срок.

Разгледано по същество е основателно по следните съображения:

За да се уважи предложение за възобновяване на административнонаказателно производство по влязло в сила наказателно постановление, следва да са налице предпоставките изчерпателно изброени в разпоредбата на  чл. 70, букви от "а" до "д" ЗАНН. В настоящият случай следва да са налице предпоставките по чл.70, б. „д“ от ЗАНН, а именно – деянието, за което е приключило административнонаказателното производство да съставлява престъпление.

От наказателно постановление № 17-0304-002871/11.08.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР – Бургас, РУ Несебър се установява, че административнинаказателната отговорност на Т.М.Н. е ангажирана за това, че на 24.06.2017г., около 20:20 часа в гр.Несебър, ул. „Месембрия“ до дом № 5 като водач на лек автомобил „Мерцедес“ с рег.№ **** не бил внимателен и предпазлив към пешеходци – инвалиди, в населено място безпричинно използвал звуков сигнал, при спиране на МПС не взел мерки то да не може да се приведе в движение или да потегли само и ударил крайпътно дърво.

От друга страна, в Районна прокуратура - Несебър има образувано досъдебно производство № 304-ЗМ-775/2017г. по описа РУ на МВР – Несебър, като с постановление за привличане на обвиняем от 13.12.2017г. /л.36/, лицето Т.М.Н. е привлечено в качеството си на обвиняем за две престъпни деяния - престъпление по чл.325, ал.3 вр. с ал.2, предл. III-то, вр. с ал.1 от НК и за престъпление по чл.131, ал.1, т.12, предл. първо, вр. с чл.130, ал.2 от НК. В заявлението за възобновяване се посочва, че първоначално досъдебното производство се е водило срещу Т.Н. за престъпление по чл.325, ал.1 от НК, но в хода на разследването е установено, че тъй като се касае за деяние, което е извършено чрез използване на МПС, за управлението на което важат правилата визирани в ЗДвП, Н. е бил привлечен като обвиняем за престъпление по чл.325, ал.3 вр. с ал.2, предл. III-то, вр. с ал.1 от НК – първоначално с Постановление за привличане на обвиняем от 27.06.2017г. /л.33/, а впоследствие с Постановление от 13.12.2017г.

Към момента на постановяване на влязлото в сила НП, чиято отмяна се иска при възобновяване на производството, за административнонаказващият орган не е било известно, че нарушенията по чл.30, чл.96 и чл.116 от ЗДвП ще бъдат включени в окончателния диспозитив на повдигнатото на 13.12.2017г. и предявено на 04.01.2018г. обвинение. В първоначално повдигнатото обвинение от 26.06.2017г., в диспозитива му е бил включен единствено състава на разпоредбата на чл.20, ал.1 от ЗДвП, а в последващото от 13.12.2017г. са включени и разпоредбите, за които на 11.08.2017г. е издадено наказателното постановление.

Фактическият състав за възобновяване на административнонаказателното производство на основанието по чл. 70, б."д" от ЗАНН включва два кумулативни елемента: 1/приключило административнонаказателно производство по влязло в сила НП с наложено на дееца административно наказание и 2/висящо наказателно производство за същото деяние.

Нормата на чл. 70, б."д" от ЗАНН е нова, въведена с §106, т.3 от ПЗР на ЗИД на НПК, обнародван в ДВ, бр.63/04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г. Съгласно Мотивите към проекта на ЗИД на НПК изменението е част от комплекс от норми в НПК, целящи адекватно прилагане на принципа "ne bis in idem" при конкуренция между административнонаказателна и наказателна отговорност в смисъла, вложен в ТР № 3/22.12.2015 г. на ВКС по т.д.№ 3/2015 г., ОСНК и в практиката на ЕСПЧ по прилагане на Протокол № 7 от КЗПЧОС. Приложеният модел за промени в нормите на ЗАНН разпределя равномерно отговорността между правоприлагащите органи, създавайки взаимна обвързаност на решенията им, което гарантира в пълна степен интересите на държавата и на лицата, спрямо които се водят административнонаказателни, съответно наказателни производства. Новото основание по чл. 70, б."д" от ЗАНН не позволява да се избегне налагане на съответното на степента на обществена опасност на деянието наказание, предвидено в закон или указ. Така се постига превесът на наказателната пред административнонаказателната отговорност, заложен в нормите на чл. 33, ал.2 и чл. 36, ал.2 от ЗАНН и същевременно се спазва принципът на чл. 4, ал.1 от Протокол № 7 към КЗПЧОС за забрана за повторно осъждане или наказание за едно и също деяние във връзка с възприетия автономен характер на понятието "наказателно обвинение" в практиката на ЕСПЧ. Протокол № 7 е ратифициран със Закон за ратифициране на Протокол № 4 и Протокол № 7 към Конвенцията, обнародван в ДВ, бр.87/24.10.2000 г., в сила от същата дата и съгласно чл. 5, ал.4 от Конституцията на Република България е част от вътрешното право на страната. Нормата на чл. 70, б."д" от ЗАНН е процесуална, поради което се прилага и за заварените правоотношения, каквото е настоящото, поради липса на изрично уредено друго в изменителния закон на НПК.

В случая по делото са налице и двата елемента от фактическия състав на приложимата за възобновяването правна норма. Между страните няма спор, че с деянията си от 24.06.2017г. Т.Н., управлявайки МПС е административно санкциониран за нарушение на чл.30, ал.96 и чл.116 от ЗДвП, с влязлото в сила НП № 17-0304-002871/11.08.2017г. Безспорно е и че срещу лицето при еднородност на фактите и обстоятелствата по деянието е повдигнато обвинение и внесен обвинителен акт за извършено престъпление по чл.325, ал.3 вр. с ал.2, предл. III-то, вр. с ал.1 от НК. Описаното в обвинителния акт деяние  от обективна страна се основава на поведение на Н., идентично с поведението му по влязлото в сила НП, т.е. налице е идентичност на фактите.

Изложеното налага извод, че ангажираната наказателна отговорност на дееца за деянието, за което е приключило административнонаказателното производство налага възобновяване на производството по издаване на НП. Влязлото в сила НП следва да се отмени без да се обсъжда по същество неговата процесуалноправна и материалноправна законосъобразност, а административнонаказателното производство да се прекрати

По тези съображения и на основание чл.33, ал.2 от ЗАНН, във вр. с чл.73, ал.2 от ЗАНН, XIX-ти касационен състав при Административен съд – Бургас

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, образувано по влязлото в сила наказателно постановление № 17-0304-002871/11.08.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР – Бургас, РУ Несебър

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0304-002871/11.08.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР – Бургас, РУ Несебър, с което на Т.М.Н. са наложени административни наказания „глоба“ в общ размер на 180 лв., за това, че виновно е нарушил чл.96, чл.116 и чл.30 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателно производство, образувано с АУАН бл.№ 209063 от 07.08.2017г. съставен от младши автоконтрольор към ОД на МВР – Бургас, РУ Несебър.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                     

 

 

   2.