ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 08.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми юни през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 635 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 14:35 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.Д., редовно призована, не се явява, за нея адвокат К., с пълномощно на л.10 по делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ И.С.И. – младши експерт при четвърто РУ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Със заявление №5246/19.05.2016г. от ответника са постъпили документи по опис от административната преписка.

 

АДВОКАТ К.: Запознат съм с постъпилите по делото документи. Не ги оспорвам. Да се приемат представените от ответника доказателства. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се приемат представените от мен доказателства. Няма да соча други.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените със заявление №5246/19.05.2016г. от ответника документи по опис, част от административната преписка, като доказателства по делото.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата и отмените оспорената заповед за задържане по ЗМВР по следните две съществени фактически основания:

Първо дори и да има деяние „закана с престъпление”, то не е общо престъпления, а се преследва по реда на частното съдопроизводство и е неоправдано да се предприема най-тежката мярка ограничаване правото на свободно придвижване, заради някакво хипотетично предположение за престъпление.

На второ място от представените впоследствие материали е видно, че предния ден е имало постъпило оплакване от едно, две, три лица, не ясно от кого са те за разправии и когато на другия ден моята доверителка отива по друга работа в полицията да бъде задържана за това деяние, намирам извън нормалната логика и по-скоро това е опит за нещо друго, за което законодателят не е дал такава възможност, нито съда мисля, че може да толерира. В този смисъл моля да отмените заповедта за полицейско задържане по ЗМВР. Ако уважите жалбата, моля да ни бъдат присъдите разноските по делото, за което представям списък за направените по делото разноски, които претендираме.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Уважаеми г-н съдия, моля да оставите жалбата без уважение като недопустима и неоснователна и да оставите в сила оспорвания административен акт, като правилен и законосъобразен. Издал съм заповедта поради това, че лицето е стояло от 11,30 до 15,40 часа при нас в полицейското управление и така съм ограничил правото му на свободно придвижване. Тя е била първо при друг колега и после при мен. Поради това, че й ограничавам правото на свободно придвижване съм издал заповедта.

 

АДВОКАТ К.: По тази логика и другия колегата при  който е била преди това трябваше да издаде такава заповед. Аз съжалих тази жена и веднага подадох жалбата, защото единадесет годишното й дете стои само в къщи и я чака. Трябва да има малко разум в цялата работа. Дори да е убила човек, а данни няма за това. Най-малко да намерят родителите й и да осигурят детето. Нищо, че на 11 години децата правят бели като големи.

 

ОТВЕНТИКЪТ: Имаше данни за извършено престъпление. Никой не е казал, че ще я задържаме. Издадох заповедта защото и бях ограничил правото на свободно придвижване.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: