Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 865        Година 21.05.2014         Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на двадесет и четвърти април две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

                                                   

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1. Румен ЙОСИФОВ

                                                                                     2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 635 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Г.Х.К. в качеството му на ЕТ „Коршутов 64 – Г.К.”, гр.Обзор с ЕИК 102194494 срещу решение № 232/07.02.2014г., постановено по н.а.х.д. № 2335 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за неправилно и незаконосъобразно. Не споделя мотивите на съда обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление и оспорва съставомерността на установеното деяние. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърденото наказателно постановление, алтернативно да се намали наложената имуществена санкция към предвидения от закона минимум.

Ответникът – Директор на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава мотивирано становище за основателност на касационната жалба.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление №32040-О-0009763 от 07.01.2013г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас, с което на касатора за нарушение на чл.96, ал.1 от ЗДДС и на основание чл.178 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 800 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на НП са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, като не са  налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство. По същество съдът е обосновал извод за правомерно ангажиране отговорността на санкционирания търговец, тъй като същият е достигнал облагаемият доход от 53 044,67лв. за периода месец февруари 2011г.- месец януари 2012г., поради което е следвало да подаде заявление за регистрация до 14.02.2012г. и като не е сторил това и по тази начин не е изпълнил задължението си към държавата, е осъществил от обективна страна състава на нарушение по чл.178 от ЗДДС. Наложената от наказващия орган имуществена санкция съдът е намерил за правилно определена, под средния размер по-близка до минимума, предвиден от законодателя, с оглед на което е потвърдил издаденото наказателно постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Касационната инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Административната отговорност на касатора е ангажирана за това, че в качеството си на данъчно задължено лице, след като е реализирало облагаем оборот от търговия на дребно в размер, задължаващ го да подаде заявление за регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС. Периодът на реализирания данъчен оборот обхваща времето от 01.02.2011г. до 31.01.2012г. и е надлежно посочен както в АУАН, така и в НП. От събраните в административнонаказателното и първоинстанционното съдебно производство доказателства се установява, че търговецът не е изпълнил задължението си в посочения 14-дневен срок от изтичането на данъчния период от 12 последователни месеца, в който е достигнал облагаем оборот 50 000 лева, а именно не е подал заявление за регистрация по ЗДДС. След като, не е подал заявление за регистрация по ЗДДС в законоустановения срок, търговецът е осъществил от обективна страна състава на нарушение по чл.178 от ЗДДС, като неговата отговорност е безвиновна и за да бъде ангажирана е достатъчно само обективно да бъде констатирано неизпълнение на определеното задължение, както е в настоящия случай.

Направените от касатора възражения, относно момента на достигане на облагаеми оборот, са неоснователни, доколкото този момент е установен с влязъл в сила акт за регистрация по ЗДДС, който подлежи на обжалване по реда на ДОПК и е недопустимо да бъде проверяване неговата законосъобразност в настоящото производство.

Съгласно чл.27 от ЗАНН административното наказание се определя съобразно разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В наказателното постановление не се съдържат основанията мотивирали наказващият орган да определи размера на наказанието над минималния предвиден от законодателят. Според настоящия съдебен състав, за постигане на целите на административните наказания, визирани в разпоредбата на чл.12 от ЗАНН, на касатора следва да бъде определен размер на наложеното наказание в минималния предвиден от законодателя в нормата на чл.178 от ЗДДС, а именно  500 лева, който е подходящ да осъществи функциите на административното наказание, свързани със специалната и генерална превенция.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

                                                          

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 232/07.02.2014г., постановено по н.а.х.д. № 2335 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас и вместо него постанови:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление №32040-О-0009763 от 07.01.2013г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас, с което на ЕТ „Коршутов 64 – Г.К.”, гр.Обзор за нарушение на чл.96, ал.1 от ЗДДС и на основание чл.178 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 800 лева, като намаля размера на наложената имуществена санкция на 500 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                    

      ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

 

                         2.