ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер   573                 14 март 2013  година                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на  четиринадесети март, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 635  по описа за  2013 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството по делото е образувано по жалба на „Рива ТТС”ООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр. ***, представлявано от И.П.К., с посочен съдебен адрес- гр. ***, офис 1 против Писмо, изх. №68-Р-8/14.02.2013 година на Главния архитект на Община Приморско, с което е отказано да се презавери Разрешение за строеж №6/19.01.2007 година за обект „апартаментен хотел” в УПИ VІІІ-26, в кв.25 по плана на гр.Приморско./л. 5 от делото/

             При извършена служебна проверка, съдът констатира, че жалбата е недопустима, по следните съображения:

             Съобразно нормата на чл.216, ал.1, т.2 ЗУТ не подлежат на пряко  обжалване по съдебен ред разрешенията за строеж и отказите за издаването им. Същите подлежат на обжалване пред началника на съответната РДНСК, който съобразно ал. 6 на същата разпоредба се произнася с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по съдебен ред, а ако установи, че жалбата е недопустима, прекратява производството с изрична заповед, която също подлежи на съдебен контрол./по арг. от чл.216, ал.5 ЗУТ/

            Според текста на чл.153, ал.3 ЗУТ строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си по смисъла на ал. 2, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие. Следователно, презаверяването на разрешение за строеж представлява отделен административен акт, поради което презаверяването на разрешение за строеж, респ. отказа то да бъде презаверено, подлежи на обжалване по реда на чл.216 от ЗУТ / вж. Определение № 14344 от 15.11.2012г. по адм. дело №12887/2012г. на ­­­­II отд. на ВАС/.

              При това положение, подадената, чрез административния орган, жалба против отказа на главния архитект да удължи срока на разрешение за строеж №6/19.01.2007 година за „апартаментен хотел”, находящ се в УПИ VІІІ-26, в кв. 25 по плана на гр. Приморско /да презавери цитираното РС/ е недопустима за разглеждане по същество, предвид установения в закона задължителен административен контрол, и следва да бъде оставена без разглеждане, производството по делото да се прекрати и жалбата, на основание чл.130, ал.4 АПК, да се изпрати по подведомственост на надлежния орган - Началника на РДНСК, Югоизточен район за произнасяне по компетентност.

             Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ-ми състав

            

                                  О П Р Е Д Е Л И :

 

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рива ТТС”ООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр. ***, представлявано от И.П.К., с посочен съдебен адрес- гр. ***, офис 1 против Писмо, изх. №68-Р-8/14.02.2013 година на Главния архитект на Община Приморско, с което е отказано да се презавери Разрешение за строеж №6/19.01.2007 година за обект „апартаментен хотел” в УПИ VІІІ-26, в кв.25 по плана на гр.Приморско.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело  номер 635  по описа на Административен съд Бургас за 2013 година.

ИЗПРАЩА жалбата на „Рива ТТС”ООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр. ***, представлявано от И.П.К. на Началника на РДНСК, Югоизточен район, за произнасяне по компетентност.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7- седем дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                                                                 СЪДИЯ :