О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№756                             30.03.2018 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                       VІІ-ми състав,

на тридесети март                                                                         две хиляди и осемнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 634 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба от „Краси 2013“ЕООД, ЕИК-202717757, гр.Бургас, ж.к.Лазур бл.50, вх.4, ет.4, ап.18, против изричен отказ № 70-00-8039/2/19.01.2018г. на директора на Дирекция ЦАУ“Приморие“ при Община Бургас, за поставяне на преместваем обект: павилион – 15кв.м. за продажба на храни и напитки, ул.Хр.Ботев/ул.Любен Каравелов, поз.61 по схема на целогодишните обекти на Дирекция ЦАУ“Приморие“ за 2018г.

С определение № 723/26.03.2018г. съдът прие представените в административната преписка писмени доказателства, конституира страните и насрочи делото за разглеждане в открито съдебно заседание с призоваване на страните.

След насрочване на делото постъпи писмо вх.№ 3700/29.03.2018г. от пълномощник на ответния административен орган, в което се посочва, че оспореният отказ е оттеглен от директора на Дирекция ЦАУ“Приморие“ при Община Бургас с решение № 70-00-8039/6/29.03.2018г., което е приложил към писмото.

Съдът намира, че е налице хипотезата на чл.159, т.3 от АПК и жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да се прекрати. Съгласно цитираната разпоредба жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а производството по делото, ако е образувано, се прекратява, когато оспореният административен акт е оттеглен. В случая по делото е представено решение № 70-00-8039/6/29.03.2018г. на директора на Дирекция ЦАУ“Приморие“ при Община Бургас, с което на основание  чл.156, ал.1, предл.І от АПК е оттеглен оспорения в настоящото производство отказ № 70-00-8039/2/19.01.2018г. Решение № 70-00-8039/6/29.03.2018г е издадено от същия орган, издал отказ № 70-00-8039/2/19.01.2018г. – директора на Дирекция ЦАУ“Приморие“ при Община Бургас. Оттеглянето е направено до първото по делото съдебно заседание, поради което не се изисква съгласие на жалбоподателя за оттеглянето. Други ответници по делото, освен директора на Дирекция ЦАУ“Приморие“ при Община Бургас, не са конституирани, поради което не следва да се изисква тяхно съгласие за оттеглянето.

Ето защо, налице са предпоставките на чл.159, т.3, вр. чл.156, ал.1 от АПК жалбата да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Воден от изложеното Административен съд - Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Краси 2013“ЕООД, ЕИК-202717757, гр.Бургас, ж.к.Лазур бл.50, вх.4, ет.4, ап.18, против изричен отказ № 70-00-8039/2/19.01.2018г. на директора на Дирекция ЦАУ“Приморие“ при Община Бургас, за поставяне на преместваем обект: павилион – 15кв.м. за продажба на храни и напитки, ул.Хр.Ботев/ул.Любен Каравелов, поз.61 по схема на целогодишните обекти на Дирекция ЦАУ“Приморие“ за 2018г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 634/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

ОТМЕНЯ насроченото открито съдебно заседание на 08.05.2018г.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: