Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       834                                09.05.2017 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесети април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б.Ч., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 634 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от ЕТ „Г.Г.Я.“ с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ ***, представлявано от управителя Г.Х.Я., против решение № 193 от 03.02.2017 г. по НАХ дело № 6688/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити подробни съображения за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен.

Ответната страна не изпраща представител в съдебното заседание. Не сочи нови доказателства. Не е заявила становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 2263/20.10.2016 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС е наложено на касатора административно наказание- имуществена санкция в размер на 3000 лева, за нарушение по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118, ал.4, т.1 от ЗДДС.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалния и материален закон. Намерил е за доказано извършването на деянието и правилната му квалификация. Счел е, че наложената имуществена санкция е съразмерна с тежестта на нарушението.

Според настоящия съдебен състав, решението е неправилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 01.08.2016 г. около 18.35 часа е била извършена от служители на НАП проверка в търговския обект на касатора, находящ се в гр. Бургас, на ул. „Ал. Богориди“ № 35. В хода на проверката било констатирано, че дневният оборот от монтирания в обекта ЕКАФП е в размер на 135.70 лева, съгласно междинен отчет от фискалната памет, а в касата на обекта е налична сумата от 361.10 лева, от които 160 лева служебно въведени. Разликата от 65.40 лева не била отразена чрез функциите „служебно въведени ” и „служебно изведени ”, с каквито фискалното устройство разполагало. За това нарушение е бил съставен срещу касатора АУАН, въз основа на който е било издадено обжалваното наказателно постановление.

В разпоредбата на чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите е предвидено задължение търговците да регистрират във фискалното устройство всяка промяна на касовата наличност извън случаите на продажби (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата), чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми. Несъмнено в случая това задължение не е било изпълнено от касатора- въведената в касата сума от 65.40 лева не е била регистрирана във фискалното устройство чрез посочените операции.

За нарушение по чл. 118 от ЗДДС или на нормативен акт по неговото прилагане е предвидено в нормата на чл. 185, ал.2 от същия закон административно наказание имуществена санкция в размер от 3000 до 10000 лева за юридическите лица и едноличните търговци, а когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1- имуществена санкция от 500 до 2000 лева (изречение второ). В конкретния случай на търговеца е наложена санкцията по чл. 185, ал.2 от ЗДДС. В обстоятелствената част на обжалваното наказателното постановление обаче липсва констатация, че неизпълнението на задължението по чл. 33 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. води до неотразяване на приходи, няма и такива данни по делото. Следователно, с оглед изложените в НП и установени по делото обстоятелства, в случая е следвало да намери приложение санкционната норма на чл. 185, ал.1 от ЗДДС, в която е предвидена имуществена санкция в значително по-нисък размер от тази по ал. 2. Ето защо, доколкото съдът е обвързан от възприетата в НП квалификация на деянието, с оглед констатираната незаконосъобразност наказателното постановление следва да се отмени, след отмяна на постановеното от БРС съдебно решение.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 193 от 03.02.2017 г. по НАХ дело № 6688/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2263/20.10.2016 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС е наложено на ЕТ „Г.Г.Я.“ с ЕИК *** административно наказание- имуществена санкция в размер на 3000 лева, за нарушение по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118, ал.4, т.1 от ЗДДС.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.