Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

        852                              14.05.2015 година                            гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, тринадесети състав, на тридесети април, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                                   2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Колева касационно административно наказателно дело № 634 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Администртивно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и  наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на В. Д.П. с ЕГН ********** против решение № 75/26.01.2015 година, постановено по административно-наказателно дело № 4855/2015 година по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 208 от 11.08.2014 г. на Началника на Митница в гр.Бургас, с което на В. Д. П. с ЕГН ********** на основание чл. 126, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е наложена глоба в размер от 4952,76 (четири хиляди деветстотин петдесет и два лева и 76 стотинки) лева за нарушение на чл. 126 от ЗАДС и на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС е отнет в полза на държавата предметът на нарушението- 16,292 кг (шестнадесет килограма и 292 грама) нарязан тютюн с размер на акциза 2476,38 (две хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и 38 стотинки) лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно, поради нарушение на съдопроизводствените правила и материалния закон и моли за отмяната му. Не представя нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба – началникът на митница Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение че решението на Районен съд –Бургас е обосновано и  законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Бургас с решение № 75/26.01.2015 година, постановено по административно-наказателно дело № 4855/2015 година по описа на съда, е потвърдено НП № 208 от 11.08.2014 г. на Началника на Митница в гр.Бургас, с което на В. Д. П. на основание чл. 126, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е наложена глоба в размер от 4952,76 (четири хиляди деветстотин петдесет и два лева и 76 стотинки) лева за нарушение на чл. 126 от ЗАДС и на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС е отнет в полза на държавата предметът на нарушението- 16,292 кг (шестнадесет килограма и 292 грама) нарязан тютюн с размер на акциза 2476,38 (две хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и 38 стотинки) лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за безспорни фактическите констатации обективирани в протокола за претърсване и изземване от 15.05.2013 г.разрешени по реда на чл. 161, ал.2 от НПК от съдия в БРС досежно намирането на акцизни стоки без бандерол - общо 19 картона с цигари "LM" 100 мм червено-бяла опаковка, всяка от които с по 20 къса цигари от посочения вид, или общо 190 кутии с цигари и 5 черни полиетиленови торби съдържащи нарязан тютюн какъвто се изисква по закона.

Относно авторството на деянието съдът е приел, че от събраните гласните доказателства и от гласните доказателствени средства по несъмнен начин се доказа, че именно В.П. е организирала дейността в търговския обект - павилион за продажба на пакетирани стоки, където са намерени акцизните стоки. От друга страна за административното нарушение по чл. 126 от ЗАДС е без значение чия е собствеността на обекта, в който са намерените вещи предмет на нарушението, в конкретния случай тютюн в насипно състояние. Ирелевантно в този случай е и чия е собствеността на тютюна. Административното нарушение по чл. 126 от ЗАДС е на просто извършване и от вида на формалните, поради което приел, че е определен правилно субектът на административно-наказателна отговорност и неговата вина.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

Неоснователни са възраженията на касатора изложени в жалбата. В първоинстанционното производство не са допуснати нарушения на материалния закон и съдопроизводствените правила. След като е обсъдил събраните по делото доказателства, съдът е достигнал до правилни и обосновани изводи.

Настоящият касационен състав изцяло споделя мотивите на районния съд, че от обективна и субективна страна е осъществен състава на чл. 123, ал.1 ЗАДС, според който физическо лице, което държи, предлага, продава, превозва или пренася акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.

Възражението в жалбата относно авторството на деянието е направено и пред районния съд, който след като е обсъдил събраните доказателства е формирал обоснован извод, че именно В.П. е извършител на нарушението. В случая от събраните доказателства, в това число и свидетелските показания, се установява, че В.П. е управител и единствената, която ръководи търговския обект, където са намерени акцизните стоки, която финансира извършването на търговската дейност, която се развива в него, извършва инвентаризация в него, извършва заявки за стоки, лично изплаща трудовите възнаграждения на назначените в магазина двама продавачи, както и приема отчета на оборотните средства. Настоящият състав споделя изводите на съда, че нарушението  на чл.123, ал.1 от ЗАДС е на просто извършване, от вида на формалните и е без значение собствеността на обекта, в който са намерени вещите, предмет на нарушението.

 Неоснователни са и възраженията в касационната жалба за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, тъй като не е бил съставен акт за установяване на административно нарушение. В разпоредбата на чл.26, ал2 от ЗАНН е предвидено изключение от правилото, че без приложен акт административнонаказателна преписка не се образува освен в случаите, когато производството е прекратено от съда или прокурора и е препратено на наказващия орган. В случая постановлението на БРП от 13.02.2014 г. за прекратяване на образуваното досъдебно производство, съдържа описание от обективна и от субективна страна извършено деяние от административнонаказателно лице, поради което замества АУАН. Налице пълна идентичност между изпълнителното деяние на възбуденото наказателно производство и изпълнителното деяние на административното обвинение, както и идентичност между субектите на двете производства и предмета им. Поради това не е налице нарушение на правото на защита на жалбоподателя. Не е налице и твърдяното от касатора нарушение на съдопроизводствените правила.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че, в конкретния случай, се касае за регулиране на особени обществени отношения свързани със съхранението и продажбата на акцизни стоки – тютюневи изделия, за които законодателят е предвидил специален регулаторен и засилен санкционен режим.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал.2 АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. второ ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 75/26.01.2015 година, постановено по административно-наказателно дело № 4855/2015 година по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.