ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 22.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 634 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Шанс-92” ЕООД, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат К., с пълномощно по делото от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

        

Явява вещото лице инж. С. Д., редовно уведомен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО допълнително заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице Д. от 14.04.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Д., със снета по делото самоличност. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам. Към заключението съм приложил скица №Ф05662/24.04.2007година и договор за аренда от 01.07.2014 година между „Шанс-92”ООД и Община Карнобат.

Оградната мрежа на двата имота, които съм огледал и посочил в заключението си е от един и същ вид, вкл. съвпада и по модел, с посочената в двете фактури.

От представения аренден договор се вижда, че фирмата има и други имоти, като посочената във фактурите оградна мрежа не би могла да стигне за огражданите на всичките имоти. Посочената оградна мрежа във фактурите не е достатъчна и за ограждането на двата имота изцяло. При огледа ми на имотите, двата имота бяха изцяло оградени.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Направихте ли оглед на втория имот?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Направил съм оглед и на двата имота-252009 и 109001, които съм посочил в заключението си на стр.4.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. на въпрос на съда: Със сигурност огледаната от мен оградна мрежа не е поставена през 2014-2015година, но кога във времето е поставена преди това не мога да кажа. Тази мрежа на места вече имаше избита ръжда, което ме кара да смятам, че е поставена преди повече от година.

 

ЮРИНСКОНСУЛТ М.: Може ли да отговорите дали има по-нова и по-стара мрежа на имот 252009 ? Описаната във фактурите по вид мрежа същата ли е като поставената на място мрежа?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Няма разлика във вида на мрежата. Аз не констатирах разлика в съС.ието на оградната мрежа, но има петна където на поцинковата мрежа, тъй като цинка е опадал и е започнала да ръждясва.

Доколкото си спомням във фактурите пише само оградна мрежа и килограмите.

СТРАНИТЕ (по отделно): Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме допълнителното заключение.

 

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Д. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Д., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице Д. в размер на 100 лева, платими от внесения на депозит (л.750).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

Адвокат К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи делото.

ЮРИНСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата и се даде ход по същество.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да отмените изцяло оспорения ревизионен акт. В настоящото съдебно производство се събраха достатъчно доказателства, които категорично оборват констатациите на органа по приходите довели като последица издаване на ревизионния акт. Моля за възможност за представяне на писмени бележки в указан от Вас срок. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, като нямам искане за присъждане на адвокатско възнаграждение. Не представям списък за разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, като подробни съображения ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 324 лева, съобразно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 29.04.2015година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.13 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: