ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 634 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 14:42 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

За жалбоподателя „Шанс-92” ЕООД, редовно уведомен от преди, представител не се явява.

 

Ответникът Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

        

Явява вещото лице С.В.А., редовно призована.

Явява се вещото лице инж.И.С.Д..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молбата на адвокат К., в която е заявено, че не може да се яви в днешното съдебно заседание, не възразява да бъде даден ход на делото, няма въпроси към вещото лице по съдебно-икономическата експертиза и държи на извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Постъпило е заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза от 10.03.2015г.

 

СНЕМА самоличността на вещото лице по съдебно-икономическа експертиза :

С.В.А., български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Представила съм заключение, което поддържам. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице по съдебно-икономическата експертиза, като доказателство по делото.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 550лева, платими от внесения на депозит, от които на 400лв. внесени като предварителен депозит и УКАЗВА на жалбоподателя в едноседмичен срок от днес да представят по делото платежен документ за довнесена сума в размер на 150 лв.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при непредставяне на доказателство за внесения депозит за днес приетата съдебно-икономическа експертиза, съдът ще постанови принудително събиране на доплащането, на основание чл.77 от ГПК, вр. с § 2 от ДР на ДОПК.

 

Вещото лице Д. – Моля да ми бъде предоставена възможност да изготвя допълнителното заключение, но след уточняване на допълнителните задачи, тъй като към момента такива не са конкретизирани.

 

Съдът установи, че в съдебно заседание от 22.11.2014г. е допуснал допълнителна задача по съдебно-техническата експертиза, като е дал възможност и срок на жалбоподателя, в който да конкретизира задачите към вещото лице, каквато молба не е представена по делото, а видно от днес докладваната молба на адвокат К., същия поддържа доказателственото си искане.

По изложените съображения съдът намира, че следва служебно да постави на вещото лице задачата, като съобрази заявеното оспорване от представителя на ответната страна.

В тази връзка съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПЪЛВА определението от 22.10.2014г. с което е допусната допълнителна съдебно-техническа експертиза, като УКАЗВА на вещото лице, че следва да отговори на въпроса: Дали описаната в основното заключение оградна мрежа е била използвана и за ограждане други имоти, стопанисвани от „Шанс 92” ЕООД, като в случай на положителен отговор, да посочи конкретните имоти, каква част от оградната мрежа е използвана за всеки от тях и респ. към кой момент е била използвана тази оградна мрежа.

УКАЗВА на жалбоподателя да съдейства на вещото лице при изпълнение на поставената му задача, като при липса на съдействие съдът ще приеме, че са налице предпоставките на чл.161 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК и ще приеме, че жалбоподателят създава пречки за събиране на доказателства, като съдът може да приеме за доказано, че оградната мрежа не е била употребена от „Шанс 92” ЕООД през процесния период за ограждане и на други имоти.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит по допълнителната експертиза в размер на 100лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок.

Съдът УКАЗВА на вещото лице Д. да изпълни допълнителната задача като съобрази срока по чл. 199 от ГПК.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при липса на съдействие при изпълнение на поставените задачи на вещото лице, съдът ще приеме, че жалбоподателя не поддържа искането за допълнителна задача за допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза и ще приключи производството със събраните към момента доказателства.

 

Съдът констатира, че в първото открито съдебно заседание от 02.07.2014г. доклада по делото не е пълен, поради което и на основание чл.253 от ГПК, вр. с §2 от ДР на ДОПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ИЗМЕНЯ определението по доклада на делото от 02.07.2014г., като го допълва в следния смисъл:

Производството е образувано по жалба на „Шанс 92” ЕООД против ревизионен акт № 021302124/03.12.2013година на главен инспектор по приходите при ТД на НАП, в частта, в която е потвърден с решение № 48/24.02.2014година от Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

Указва на страните, че оспореният ревизионен акт е издаден по реда на чл.122 от ДОПК, поради което в тежест на органите по приходите е да установят основанията за извършване на ревизия при особени случаи, както ѝ спазването на императивния процесуален ред за това, а в тежест на жалбоподателя е да установи при условията на пълно и насрещно доказване твърдените от него факти и обстоятелства, с които се опровергават фактическите констатации в акта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам възражения по направеното изменение и допълнение на доклада по делото.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание на  22.04.2015г. от 14.00ч. , за която дата и час страните са уведомени от днес.  по чл.137, ал.7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: