ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 21.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и първи януари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 634 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.47 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯШанс-92” ЕООД, редовно уведомен от преди, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

        

Явява вещото лице С.В.А., редовно призована.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх.№ 560/20.01.2015г. от адвокат К., пълномощник на жалбоподателя, към която са приложени писмени доказателства, а именно 2 броя справки за изтеглени и внесени суми в брой в „Инвест Банк” и извлечения по сметки от 01.11.2011година до 31.12.2011година. Представен е и документ за внесен депозит по допълнителната съдебно-техническа експертиза. В молбата се сочи, че поради несвоевременно изготвяне на справки от банковото дружество, не са успели да окажат съдействие на вещото лице за изготвяне на заключението.

            СЪДЪТ връчва молбата с доказателствата на юрисконсулт М. за запознаване и изразяване на становище.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам справките представени с молбата от 20.01.2015година, тъй като същите са разпечатки от компютър и от тях не става ясно кога от кого са съставени и какво се съдържа в тях.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Тези документи, които са представени с молба от 20.01.2015година на мен ще ми бъдат достатъчни за изготвяне на заключението по допуснатата експертиза.

Заявявам, че и към момента съм работила по настоящото производство, но не съм изготвила заключението си, тъй като ми трябваха именно тези извлечения, представени с молбата от 20.01.2015година.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба с вх.№ 560/20. 01.2015г. от адв. К. документи като писмени доказателства по делото.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице по допуснатата допълнителна СТЕ за внесения депозит, като му се укаже, че следва да спази срока по чл. 199 от ГПК и представи заключението си по делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Заявявам, че до средата на месец март ще съм изпълнила поставената задача и ще представя заключението си по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: С оглед на факта, че производството се отлага по причина, че жалбоподателят късно е представил доказателствата необходими за изготвяне на съдебно-икономическата експертиза, както и едва на 20.01.2015година представя вносен документ за допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза, моля на страната да бъде наложена глоба.

 

Съдът по направеното искане от юрисконсулт М., намира, че следва да се даде възможност на жалбоподателя да заяви становище по направеното искане и да посочи уважителни причини за късното представяне на доказателствата по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в срок най-късно до следващото съдебно заседание да заяви становище по искането за налагане на глоба, поради несвоевременно представяне на доказателства по делото довело до отлагане на същото, както и да посочи уважителни причини за това.

ЮРИСКОНСЛУТ М.: Няма да соча други доказателства към настоящия момент.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 18.03.2015 година от 14.00 часа, за която дата и час ответника – уведомен от днес, а жалбоподателя по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Вещото лице А. уведомена от съдебно заседание.

 

Да се призове вещото лице Д..

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:56 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: