ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 22.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори октомври през две хиляди и четиринадесета година,

в публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: К.Л.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 634 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Шанс-92” ЕООД, редовно призован, се представлява от адв.К., с представено пълномощно, находящо се на лист 716 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с представено пълномощно по делото, находящо се на лист 725.

        

Явява се вещото лице инж.И.С.Д., редовно призован.

Не се явява вещото лице С.В.А., редовно призована.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА по делото молба с вх.№ 7667/20.10.2014г. от вещото лице А., с която същата заявява, че й е необходим по-дълъг срок за изготвяне на заключението и моли да бъде определена нова дата за представянето му.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза, изготвено от вещото лице инж.И.С. на 14.10.2014г., което е в срока по чл.199 от ГПК във вр. чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице инж.С. и не възразяваме същото да се изслуша днес.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице инж.С., като снема самоличността му както следва:

 

Инж.И.С.Д. – 49 години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.: Представил съм заключение в срок, което поддържам.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпрос на СЪДА: По-голямото количество на оградната мрежа, което съм посочил в заключението, е възможно да е било оставено като резерв, а е възможно и да се ползва за подмяна на част от оградата във времето или за друг обект. Необходимото количество оградна мрежа за процесния обект е 4320 килограма. 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпроси на адв.К.: По време на извършване на огледа на обекта установих, че дружеството има много други имоти, но не съм ги виждал, тъй като нямах поставена такава задача и затова не мога да кажа дали са оградени.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпрос на юрисконсулт К.: Не съм специалист, но градината беше засадена с живи дървета и според мен бяха ябълки.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице инж.С. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице инж.С. с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения на депозит (л.735).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

Адв.К.: Твърдя, че са оградени и другите имоти на дружеството. За да докажа реализацията на тази мрежа, че това е реална доставка, употребена за имоти стопанисвани от „Шанс-92” ЕООД, е необходимо да поставя допълнителна задача към съдебно-техническата експертиза.

В тази връзка моля процесуалният представител на ответната страна да заяви има ли спор по делото, че „Шанс-92” ЕООД, освен имотът, койот е отразен и за който вещото лице е представил заключение, има и други имоти, които се нуждаят от оградна мрежа. Ако няма спор, че има и други имоти, за които би могла да бъде употребена тази мрежа, то тогава няма смисъл да събираме други доказателства и да поставям допълнителен въпрос към експертизата.

 

Юрисконсулт К.: Оспорваме твърдението на жалбоподателя, че и други имоти са били ограждани с тази мрежа, която е била закупена с описаните фактури.

 

Адв.К.: Във връзка с така направеното изявление от ответната страна, моля да ми се даде възможност в нарочна писмена молба да поставя конкретен допълнителен въпрос към съдебно-техническата експертиза.

Да се даде възможност на вещото лице А. да изготви заключението.

 

Юрисконсулт К.: По направеното искане, предоставям на съда.

Не възразявам да се даде възможност на вещото лице А. да извърши експертизата.

 

Съдът намира искането за допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА поставяне на допълнителна задача по съдебно-техническата експертиза, която ще бъде конкретизирана с допълнителна молба, ведно с писмени доказателства за собственост на други имоти, представена от адв.К. в 7-дневен срок, считано от днес, при депозит в размер на 100 лева, платим от жалбоподателя в същия срок.

 

 

 

 

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и допълнителната задача към съдебно-техническата експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 21.01.2015г. от 14.15 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице инж.С. след прецизиране на задачата към експертизата с молба от адв.К. и представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице А..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: