ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 02.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

На втори юли през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

Секретар: Й.Б.  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 634 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 14.48 часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Шанс -92”ЕООД, редовно призован, се представлява адвокат К. с пълномощно по делото /л.716/.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

        

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Шанс 92” ЕООД против ревизионен акт № 021302124/03.12.2013година на главен инспектор по приходите при ТД на НАП, потвърден с решение № 48/24.02.2014година от Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети приложените писмени доказателства към нея.

Днес правя искане за допускане на съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертиза, като моля за възможност да поставя въпросите в нарочна писмена молба в указан от Вас срок. В съдебно заседание само ще маркирам въпросите към експертизата, а именно:

Вещото лице по съдебно-техническата експертиза след като се запознае с материалите по делото и извърши оглед на имота в землището  на гр.Карнобат да отговори - Дали в този имот има изградена оградна мрежа, каква е нейната дължина и количеството оградна мрежа съответства ли на количеството описано в процесните фактури.

Задачите към съдебно-икономическата експертиза, която моля да допуснете са: вещото лице след като се запознае със счетоводството  на жалбоподателя и материалите по делото да отговори: 1.Какви счетоводни записвания са извършвани по отношение на процесните фактури за които не е признато право на данъчен кредит, какви разплащания са извършвани по тях? Става въпрос за фактурите с „Майстор пол”ООД и „Виктория 2007” ЕООД. Какви счетоводни записвания са извършвани на двете фирми по отношение осчетоводяване договор за финансова помощ, какви суми  по банковата сметка на „Шанс 92”ЕООД през 2011 година са постъпвали, са били разходвани в тази б. сметка, какви суми са получавани в брой от „Мела инвест”ООД през процесния период?

Още веднъж, моля за прецизност точно и конкретно да формулирам въпросите в указан от вас срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Предоставям на съда по искането за съдебно-счетоводната и съдебно-техническа експертиза.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка документи, като доказателство по делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по задачи, които жалбоподателят следва да конкретизира в 7-дневен срок от днес, с писмена молба като уточни предметния обхват на изследването което трябва да извърши вещото лице, както и местонахождението на имотите, които следва да посети.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за съдебно-техническата експертиза   в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в 7 дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок  следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ;

 

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото К.Г.Н., което да се призове след представяне на доказателства за платения депозит изцяло. В призовката до вещото лице да се укаже, че експертизата следва да бъде представена по делото в 7-дневен срок преди датата на насроченото съдебно заседание.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза по задачи, които жалбоподателят следва да конкретизира в 7-дневен срок от днес с писмена молба, като уточни предметния обхват на изследването което трябва да извърши вещото лице и документите, които да изследва.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за съдебно-счетоводната експертиза в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото С.В.А., което да се призове след представяне на доказателства за платения депозит изцяло. В призовката до вещото лице да се укаже, че експертизата следва да бъде представена по делото в 7-дневен срок преди датата на насроченото съдебно заседание.

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Представям Заповед № 4/18.11.2013 година на директор на офис Сливен към ТД на НАП-Бургас, във връзка правомощията на органа по приходите да издава ревизионни актове.

 

АДВОКАТ К.: Запознах се с представената заповед, не възразявам да се приеме.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА Заповед № 4/18.11.2013година на директор на офис Сливен към ТД на НАП-Бургас.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.10.2014 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се ПРИЗОВАТ вещите лица след прецизиране задачите към експертизите с молба от жалбоподателя и представяне на доказателства за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15.04 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: