ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 03.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На трети април                                             две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 634 по описа за 2013 година

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Т.Г., редовно уведомена, не се явява в съдебна зала и не изпраща процесуален представител.

         ОТВЕТНИКЪТ – Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

        

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

       О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпила жалба от Н.Т.Г.,*** против Решение № 2605-53-1/11/23.11.2012 г. на Началник на Митница Бургас, потвърдена изцяло с Решение № 39/29.01.2013 г. на директора на Агенции „Митници”.

         УКАЗВА на жалбоподателката, че е нейна тежестта за установяване наличието на обстоятелствата, при които административния орган би издал удовлетворяващ я административен акт, а именно такъв, с който на жалбоподателката да бъде уважено искането за възстановяване на сума, в размер на 1357.03 лв. по ЗВНАУА, която сума представлява лихва върху възстановения на жалбоподателката акциз, в размер на 5 150 лв. с решение № 2605-53/02.02.2011 г. на Началник на Митница Бургас за периода от 19.11.2008 г., когато акцизът е бил внесен до 24.02.2011 г. когато лицето твърди, че посоченият акциз му е бил възстановен.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Моля да бъдат приети приложените към административната преписка писмени доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

         Съдът с оглед становището на ответния орган относно депозираната жалба и представените доказателства счита, че административната преписка приложена към жалбата следва да бъде приета в цялост, а наред с това приложено към делото следва да бъде приложено административно дело № 1131 от 2011 г. предвид обстоятелството, че същото и актове разглеждани в него са цитирани в спорните административни актове.

         Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представената от ответния орган административна преписка.

         ПРИЛАГА административно дело № 1131/2011 г. по описа на Административен съд – Бургас.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. ЗВНАУА е изготвен в изпълнение на решение от месец юни 2010 г. на Съда на ЕС С-2/2009 г.  по преюдициално запитване на ВАС. Основанието, което дава правна възможност на лицата да искат възстановяване на внесения акциз е регламентирано именно в него. Правото на възстановяване възниква за лице, което е внесло или въвело на територията на страната употребяван автомобил за периода от 01.01.2007-31.12 2009 г. включително тогава, когато лицето е посочено като получател в митническата декларация за режим допускане за свободно обращение или като данъчно задължено лице в данъчната декларация. Съгласно подадена данъчна декларация от жалбоподателката същата е внесла през периода, уреден от ЗВНАУА употребяван автомобил и за него е платен дължим към оня предходен момент акциз. След 01.01.2011 г. на лицата са дали право да искат възстановяване и именно от този момент след влизане в сила на закона считам, че следва да се начислява и дължимата лихва, с което считам, че правилно Началник на Митница Бургас е отхвърлил искането на жалбоподателката. Същото решение е потвърдено от директора на Агенции „Митници” като правилно и законосъобразно. Моля да отхвърлите жалбата. Да ни бъдат присъдени разноските по делото.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: