ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 27.06                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На двадесет и седми юни                              две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 633 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  Агро джи“” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

         За ОТВЕТНИКА зам.-кмет по Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Р., с пълномощно от по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.А.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са съгласно указания на съда, с писмо вх.№5270/09.05.2018г. от процесуалния представител на ответника – юрисконсулт Р., разрешение за ползване № ДК-07 467/10.11.2009 г., разрешение за строеж № И-112/11.06.2007 г..

ПОСТЪПИЛО  е с писмо вх.№6076/31.05.2018 г. от процесуалния представител на ответника – юрисконсулт Р. заверено копие на одобрен инвестиционен проект/част архитектурна на Жилищна сграда със ЗОХ, магазини и гаражи в партера, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.501.254 по КК на гр.Бургас и описани в обжалваната заповед №431/07.02.2018г. на зам.-кмет на „СИРР“ на Община Бургас.

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разпита. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№5270/09.05.2018г. от процесуалния представител на ответника – юрисконсулт Р.  разрешение за ползване № ДК-07 467/10.11.2009 г., разрешение за строеж № И-112/11.06.2007 г., както и доказателствата, постъпили с  писмо вх.№6076/31.05.2018 г. от процесуалния представител на ответника – юрисконсулт Р., а именно: заверено копие на одобрен инвестиционен проект/част архитектурна на Жилищна сграда със ЗОХ, магазини и гаражи в партера находяща се в ПИ с идентификатор 07079.501.254 по КК на гр.Бургас, описани в обжалваната заповед №431/07.02.2018г. на зам.-кмет на „СИРР“ на Община Бургас

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.Ж.И. - години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Нямам допълнителни въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Имам два доуточняващи въпроса. На стр.4 от заключението сте посочили, че площта на апартамента се увеличава на 150кв.м. от 128кв.м., това означава ли, че площта  на апартамента е увеличена само с площта на терасата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да площта на апартамента се увелича с площта на терасата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Казвате в заключението, че е променена кота корниз на сградата от Н 24м. на Н 26,17м. Можете ли да кажете нарушен ли е ПУП с тази промяна на кота корниз.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нарушен е ПУП с промяната тази кота корниз, защото на базата на ПУП е издадена визата за проектиране, където са посочени градоустройствените параметри. С така променената кота корниз променя  градоустройствените показатели за процесния имот и по този начин има нарушение на ПУП.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице И. на който определя възнаграждение в размер на  400 лева, от които 350лева платими от внесения на депозит (л.64), и 50лева платими на ръка в днешното съдебно заседание  от адвокат С..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приемам сумата от 50 лева от адвокат С. в днешното съдебно заседание

СТРАНИТЕ: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите съдебен акт, с който обявите оспорваната заповед за нищожна като издадена от некомпетентен орган. От събраните по делото доказателства  ценени по отделно и в съвкупност, се установява,  че с извършените СМР-та предмет на констатациите по оспорваната заповед, се завишава кота корниз на сграда, което рефлектира на нейната височина, като сградата е трета категория, което не е оспорено и  ерго с извършените СМР-та  се оказва въздействие на сграда трета категория, като се променя нейният обем, височина и съгласно  чл.137, ал.3 от ЗУТ тези СМР-та категорично  са в същата трета категория. Моля за срок за представяне на писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото, за което  представям нарочен списък, с препис за колегата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам за неоснователно твърдението в жалбата, че процесният строеж е трета категория,  тъй като построената сграда е трета категория, но по делото се доказа, че не е променяна конструкцията на сградата, а извършените СМР-та представляват преустройство в процесния апартамент, като е приобщена терасата, но с тези извършени СМР-та конструкцията на сградата не е променена. Това се доказа и от заключението на вещото лице, което е посочило, че независимо, че е променена кота корниз конструкцията на сградата е без промяна. Предвид изложеното считам, че органът издал процесната заповед е компетентния орган. Моля за решение в този смисъл. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и разноски по делото. Правя възражение за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение.

 

АДВОКАТ С.: Относно възражението за прекомерност, в сумата от 840 лева, 140 лева са ДДС, което дължим. В тази връзка представям съответната фактура. Главницата е 700 лева и 140 лева ДДС по §2.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: С оглед направеното уточнение, оттеглям възражението за прекомерност.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.37 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: