ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 02.05                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на втори май                                                две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 633 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Агро джи“” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат С., с пълномощно по делото на л.7.

         За ОТВЕТНИКА зам.-кмет по Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Р., с пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.А.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Агроджи“ ЕООД против Заповед №341/07.02.2018г. на зам.-кмет по Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на гр. Бургас, с която е разпоредено да бъде премахнат строеж „Покриване и приобщаване на открита тераса към апартамент №38 –самостоятелен обект с идентификатор 07079.501.254.1.38 по кадастралната карта на гр.Бургас, находящ се на ет.8, бл. 160, к-с Изгрев, гр.Бургас.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Именно с така указаната доказателствена тежест, представям нарочна молба, с препис за другите страни по делото, в която са обективирани искания за назначаване на съдебно-техническа експертиза и за събиране на доказателства по делото, а именно проектна документация - разрешение за строеж, разрешение за ползване. Искането ни за събиране на доказателства е свързано, с оглед възможността вещото лице да се ползва от тях при изготвяне на експертизата си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата. Относно искането обективирано в молбата, която е  представена в днешното съдебно заседание, не възразявам  да бъде допусната исканата експертиза.По искането за доказателства, моля да бъде уточнено само  част „Архитектура“ ли от инвестиционния проект се иска да бъде представена документация.

 

АДВОКАТ С.: Искаме да бъде представена само част „Архитектура“.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да ми бъде предоставен срок, в който да представя исканите доказателства, като ще се отнеса към съответната дирекция за снабдяването ми с тях.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени  доказателства.

ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза,   вещото

лице по която да отговори на поставените в представената в днешното съдебно заседание от адвокат С.  молба въпроси.

 ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  350 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

                              НАЗНАЧАВА за вещо лице по допуснатата експертиза С. И..

УКАЗВА на Община Бургас в 7-дневен срок от днес да представи визираните в молбата на адвокат С. доказателства, с оглед възможността вещото лице да се запознае със същите при изготвяне на експертизата.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

Препис от молбата на адвокат С., представена в днешното съдебно заседание, да се връчи на заинтересованата страна К.К. с възможност за становище, респ. за въпроси към вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2018година от 13.30ч.,  за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.28 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: