ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седми юни                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 633 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:10 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          М.Д.К., редовно призована,  не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.Д., редовно призован, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          П.Г.К., редовно призована, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          Е.К.К., редовно призована, не се явява. За всички жалбоподатели се явява адв. Х., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Главен архитект на Община Поморие, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.Т.К., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        В.Д.К., редовно призована, не се явява. За заинтересованите страни се явява адв. М., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и предвид липсата на процесуални пречки, съдът намери, че ход на делото следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Виза за проектиране на допълващо застрояване в УПИ ІІІ-94, кв.38 по плана на гр.Поморие, № 619/07.12.2015г., издадена от главния архитект на Община Поморие. Органът е представил административната преписка. С писмено становище от 25.04.2016г. заинтересованите лица възразяват срещу допустимостта на оспорването. След указание на съда жалбоподателите представиха с молба от 14.05.2016г. писмени доказателства – нотариален акт и две удостоверения за право на собственост върху съседния имот.

 

АДВ. Х.: Поддържам жалбата от името на моите доверители ведно с направените уточнения. Ще допълня накратко: във връзка с направените възражения за допустимост и липса на правен интерес считам, че с процесната виза във всички случаи се предвижда свързано застрояване, тъй като допълващото застрояване е по вътрешната регулационна линия, но дори и да не се приеме, че е свързано застрояване и че са предвидени намалени отстояния, същото обосновава правен интерес от обжалване на тази виза, което ни дава качеството на заинтересовани страни по смисъла на чл. 131 от ЗУТ.

Моля да назначите съдебно-техническа експертиза с въпроси, които съм формулирал в писмена молба.

Други доказателствени искания на този етап нямам.

АДВ. М.: Поддържам направените с двете наши становища възражения за недопустимост. След конкретизацията, че се оспорва визата за проектиране, продължаваме да твърдим, че за жалбоподателите липсва правен интерес от обжалване, тъй като първо вече са издадени строителни книжа, разрешение за строеж, одобрения проект и спрямо тях те биха могли да реализират правата си. Твърдим, че същите не са заинтересовани лица и сме изложили доводи. Касае се за допуснато проектиране с визата само единствено като допълващо застрояване в имота на К. – заинтересовани лица без да се засяга интереса на жалбоподателите. Следва да се отбележи, че визата е за оградата и постройка на допълващо застрояване.

Това са ни възраженията.

По повод на експертизата считаме, че въпрос № 3 излиза извън предмета на спора, тъй като визата замества за допълващо застрояване ПУП. Считаме жалбата за недопустима.

На мястото, където е предвидена така наречената стопанска сграда по разрешението за строеж е съществувала стара заварена сграда с идентификатор 57491.503.340.2.

 

Съдът предвид направеното искане за извършване на съдебно-техническа експертиза, като направи внимателен преглед на поставените въпроси и прецени, че за отговора им не е нужно притежанието на специални знания, а съдът разполага със знания да направи преценка за поставените въпроси, поради което намира, че искането за извършване на съдебно-техническа експертиза е неоснователно. Съдът си запазва възможността при преценка, че има нужда от специални знания за разрешаване на правния спор, да назначи експертиза.

 

Предвид горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя за назначаване на експертиза.

 

         СТРАНИТЕ: Няма да сочим друг доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, представените от административния орган, както и представените допълнителни писмени доказателства от жалбоподателите с молбата им от 14.05.2016 г.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Х.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалвания административен акт като неправилен и незаконосъобразен и постановен в противоречие с административнопроцесуалните норми.

Допълнителни съображения ще представя в писмени бележки, в указан от Вас срок.

         АДВ. М.: Ще Ви моля да постановите определение по чл. 159, т. 4 от АПК като оставите без разглеждане жалбата и прекратите производството по делото, тъй като твърдим, че липсва правен интерес от обжалване на визата за проектиране.

Моля да отхвърлите жалбата, като ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски. Моля да съобразите доводите, депозирани по делото.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки от страните.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: