ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,14.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети януари                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 633 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „СЪНСЕТ – Георги Благоев”, редовно уведомен, за него се явява адв.П. с представено пълномощно, находящо се на лист 155 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 156 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.П.: Заключението е представено в срок и моля да се изслуша вещото лице в днешно съдебно заседание.

Юрисконсулт М.: Да се изслуша вещото лице.

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

В.Д.М. - 34г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам.

 

Адв.П.: Имам уточняващ детайлите въпрос във връзка с таблицата – рекапитулация, която сме поискали, на стр. 21 от заключението.

Според констатациите има посочена главница – какво означава и откъде произтича тази главница?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Главниците, които са определени в експертизата са еднакви с главниците в декларираното от задълженото лице. Отговаря на декларираното. Резултатите са малко по-различни, но всъщност това би трябвало да е крайният резултат, тъй като лицето само е декларирало това.

Адв.П.: Нямам повече въпроси.

 

Въпрос на юрисконсулт М.: На стр.7 от заключението, относно кредитните известия: Има ли основания в счетоводството на жалбоподателя за издаването на тези кредитни известия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Въпросът е на какво основание са издадени?

Първото кредитно известие е издадено въз основа на констативен протокол, койот е съставен между страните по договора за извършване на СМР и който е отбелязан на стр.5, третия по ред документ. По това кредитно известие няма извършено плащане, тъй като тази сума е приспадната в последваща фактура.

Следващото кредитно известие 329, това са само предположения от моя страна и по-скоро от разговорите ми с жалбоподателя, който казва, че това кредитно известие е съставено във връзка с намерения за извършване на някакви дейности, но в последствие се е отказал от извършването им.

Въпрос на юрисконсулт М.: Установихте ли, че има неизвършени СМР, т.е. има ли данни за неизвършени строителни работи по повод двете кредитни известия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като не съм специалист в тази област (строителство), не ми беше възможно да преценя и няма как да преценя дали тези материали и тези СМР са извършени. Мога да отчета само това, което е по счетоводни сметки на дружеството.

 

Въпрос на юрисконсулт М.: Относно кредитното известие, с основание „аванс”, установихте ли връщане на сумата към неговия инвеститор

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В хронологията на сметка 411 нямаше кореспонденция със сметка 501 и сметка 503 (разплащателни) и съответно мисля, че няма данни за плащане, т.е. връщане на сумата.

Въпрос на юрисконсулт М.: На стр.9 от заключението, където сте описали сумата 44 753.54лв., същата кореспондира ли с описаните преди това фактури?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, това е общ фактуриран приход. Издадени са фактури и това е и отчетено, присъства в счетоводството на жалбоподателя.

Въпрос на юрисконсулт М.: На стр.10 и стр.11 от заключението е записано, че сумата от 50 хиляди лева е дадена за нуждите на ЕТ „Сънсет – Георги Благоев”. Установихте ли същата сума да е отразена в счетоводството?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, категорично няма осчетоводяване на такава сума.

Въпрос на юрисконсулт М.: На стр.12 от заключението, начално салдо към 01.01.2005г, относно описаните заеми, бяха ли Ви представени допълнително доказателства или ползвахте само тези от преписката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Работил съм с документи, които ми е предоставил жалбоподателя и с тези, които се намират по делото.

 

Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300лв., платими от внесения депозит.

 

Юрисконсулт М.: Оспорвам заключението, както в частта по ЗДДС, така и в частта по ЗОДФЛ.

Оспорвам подадените с възражението по ревизионния доклад договори за заем с Г.Б.Б. за сумата от 50 хиляди лева, както и разписка към него; договор за заем с Щ.Д.Д. за 45 хиляди лева и разписката към него; договор за заем с Т.П. и разписката към него; договор за заем с М.С.П. и разписката към него. Оспорвам съдържанието и подписите, тъй като са представени едва с възражението в ревизионния доклад в предходно ревизионно производство, в което е включен и този ревизионен доклад, както и по настоящото такова. Тези договори не са представени и не са посочени в декларацията по чл.124, ал.2 от ДОПК и считам, че същите са съставени за целите на това производство.

 

Адв. П.: Ще се ползвам от оспорените доказателства. Оспорвам твърдението, че договорите и разписките не са представени в хода на първото ревизионно производство. И договорите с Б.Б. и Щ.Д., и другите договори и разписките са приложени именно в тези папки по първата ревизия.

Новото е само една декларация от Щ.Д., нотариално заверена, в която потвърждава даването и връщането на заем. За съжаление и Б.Б. - баща на жалбоподателя и Щ.Д. са вече покойници. Казвам, че тези документи ги има и са обсъдени още в първия ревизионен акт.

 Изрично с жалбата съм направила искане да се представи преписката по отменения акт, която е от 352 стр.

В тази връзка, относно представените от ответната страна доказателства по отменения акт, нямах възможност да  се запозная с тях, поради което моля да ми се даде възможност да установя дали в представената папка с доказателства се съдържат всички такива, защото моята информация е, че преписката съдържа 352 страници, а не както е посочено в придружителното писмо 138 бр.

 

Юрисконсулт М.: По делото е представена една част от тези доказателства, които са използвани при извършване на ревизията и затова приложенията, които са представени вчера са 138 бр.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да се запознае с доказателствата представени с придружително писмо на 13.01.2015г. от ответната страна и да изрази становище по пълнотата на преписката.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.03.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: