ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 16.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети октомври                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 633 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,15 часа се явиха:

За жалбоподателя Агенция „Пътна инфраструктура” С., чрез Областно пътно управление гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Л. с представено по делото пълномощно.

За ответника Кмет на Община Поморие - редовно уведомен, се явява адв. А. с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата  страна Д.Х.К. - редовно уведомена, се явява лично.

Заинтересованата  страна Р.Х.К. - редовно уведомена, се явява лично.

Заинтересованата страна Е.А.С. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна П.А.А. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Т.Г.М. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата  страна С.Г.П. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Т.С.П. - нередовно уведомена, не се представлява.

Заинтересованата страна Р.Х.П. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата  страна С.А.П. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна С.А.М. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата  страна С.К.Т.-М. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата  страна Д.К.Т. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице инж. Т.Ч..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА  постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 8536/03.10.2013 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Юк. Л.: С оглед нередовното призоваване на заинтересована страна в производството, моля да не се дава ход на делото.

 

Адв. А.: Да не се дава ход на делото, с оглед нередовното призоваване на заинтересована страна.

 

Съдът, като взе предвид, че за днешното съдебно заседание е нередовно уведомена заинтересованата страна Т.С.П., намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Поморие да представи, надлежно заверени, Заповед № 405/21.08.1997 г. и Протокол № 25/28.06.2007 г. на ЕСУТ при Община Поморие, в 7 – дневен срок, считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА заинтересованите страни Р.Х.К. и Д.Х.К.  да представят по делото Договор за доброволна делба № 1028/21.11.1995 г., в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ заинтересованата страна Т.С.П. за следващото съдебно заседание по реда на чл. 47 от ГПК.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.01.2014 година от 9,45 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: