ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 12.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 633 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,15 часа се явиха:

За жалбоподателя Агенция „Пътна инфраструктура” София, чрез Областно пътно управление гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Л. с представено по делото пълномощно.

За ответника кмет на Община Поморие - редовно уведомен, се явява адв. А. – представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Агенция „Пътна инфраструктура” София, чрез Областно пътно управление Бургас, представлявано от инж. М. П., срещу Заповед № РД-16-1205 от   28.08.2008 г. на кмета на Община Поморие, с която е одобрен ПУП – ПЗ на ПИ 004095 в местността „Сухата река” в землището на с.Лъка.

 

Юк. Л.: Поддържам жалбата на основанията посочени в нея. Нямам други доказателствени искания.

 

Адв. А.: Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна. Не са налице посочените в жалбата основания. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът намира, че с оглед изясняване предмета на спора, на основание чл. 171, ал. 2 от АПК, следва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, както и да бъде задължен кмета на Община Поморие, тъй като преписката не е представена в цялост, да представи липсващите чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, които са неразделна част от нея; Заповед № РД-16-40 от 28.01.2008 г. на кмета на Община Поморие за назначаване на Експертен съвет, както и документи за собственост на недвижимия имот, за който е одобрен ПУП - ПЗ.

Ето защо и по доказателствата, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза на основание чл. 171, ал. 2 от АПК, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки и изготви скица, да отговори на следните въпроси:

1.Има ли изработен ОУП за територията на Община Поморие или част от нея /дали има влязъл в сила ОУП или същият е бил в процес на изработване и в каква фаза/, или предходен действащ ПУП-ПЗ на поземления имот, или група поземлени имоти, или парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, към момента на издаване на заповедта на кмета на Община Поморие?

2.От кои имоти е образуван ПИ № 004095?

3.Инициирана ли е процедура за промяна предназначението на земята и кога по ЗОЗЗ?

4. Спазени ли са изискванията по чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони ?

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице  инж. Т. Ч., при депозит в размер на 450,00 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок, считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Поморие да представи надлежно заверени чертежите и таблиците в цветно копие – сигнатури, надписи и размери, които са неразделна част от заповедта; Заповед № РД-16-40/28.01.2008 г за назначаване на Експертен съвет, както и документите за собственост на недвижимия имот, за който е одобрен ПУП-ПЗ, в 14-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.10.2013 година от 9,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,30  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: