Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер   773                          27.04.2017  година         град  Бургас

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XІХ –ти административен състав, в публично заседание на двадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Христо Христов

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:      1. Чавдар Димитров

                                                                                     2. Ванина Колева

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Галя Маринова

като разгледа докладваното от съдия Чавдар Димитров                            касационно административно дело номер 632 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Бургас, чрез процесуален представител против решение №1905/15.12.2016г. по н.а.х.д. №5806 по описа за 2016г. на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 02-000021 на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас (НП), с което за нарушение на чл.128, т.2 от Кодекса на труда (КТ) във вр. с чл.270, ал.2 и ал.3 от КТ, на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.1 от КТ на „КМБ България“ ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв.

С касационната жалба, решението се оспорва като неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

Ответникът – „КМБ България“ ЕАД, редовно уведомен, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че жалбата е основателна. Моли съда за отмяна решението на Районен съд - Бургас и потвърждаване изцяло на НП.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

С НП на „КМБ България“ ЕАД е наложена имуществена санкция за това, че в срок до 10.04.2016г. не е изпълнило задължението си да изплати на З.Р.Д., служител в хипермаркет „Карфур“ в гр.Бургас, ул. „Транспортна“ №5, дължимото трудово възнаграждение за месец март 2016г. в пълен размер.

За да постанови оспореното решение, РС – Бургас приема, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правото на защита на дружеството. Нито в АУАН, нито в НП не са посочени датата и мястото на извършване на нарушението. Счита, че описаното деяние не съставлява административно нарушение, тъй като не е налице неизпълнение на задължение към държавата или общината, а е налице неизпълнение на задължение към работник – ФЛ. Това е трудов спор, регламентиран в глава осемнадесета на КТ, който според РС се разглежда и решава по реда на ГПК. Заявява, че в конкретния случай не е налице административно нарушение, поради което НП следва да се отмени.

Така постановеното решение е неправилно.

Възраженията изложени в касационната жалба са основателни. Настоящият съдебен състав не споделя изводите на първоинстанционния съд, довели до отмяна на оспореното наказателно постановление, като счита, че правилно е ангажирана отговорността на санкционирания търговец, на посоченото в постановлението основание.

В  нормата на чл. 128, ал. 1, т. 2 от КТ е въведено самостоятелно задължение за работодателя, в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа. Неизпълнението на това задължение, представлява нарушение на трудовото законодателство. Съгласно нормата на чл.414, ал.1 от КТ работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. Ето защо, без съмнение изводът на районния съд, че деянието не съставлява административно нарушение, е напълно неправилен.

След извършена проверка от служители на Дирекция „Инспекция на труда“ - Бургас е констатирано, че „КМБ България“ ЕАД в качеството си на работодател, не е изплатило в установения срок, уговореното трудово възнаграждение за извършена работа за месец март 2016 г. на служителя Златко Джамбазов на длъжност „Супервайзор Сигурност“  в нарушение на чл. 128, т.2 от КТ.

Съгласно посочената разпоредба работодателят е длъжен в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа. Видно от представения трудов договор № 490/22.10.2009г. (л.21-23 от а.н.д. №5806/2016г.) и допълнително споразумение към него №4657/11.07.2015г., няма изрично посочена дата, на която следва да бъде изплатено трудовото възнаграждение.  В член 5, т.5 от трудовия договор, където са уредени задълженията на работодателя, е посочено, че същия следва да заплаща редовно уговореното по договора трудово възнаграждение.

Съответно, в нормата на  чл. 270, ал.2 от КТ е предвидено, че трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти, доколкото не е уговорено друго. От това следва, че след като няма изрично посочена дата за изплащане на трудовото възнаграждение, ще се прилагат общите правила на КТ.

Както стана ясно, в договорът не е определена дата, на която трябва да се изплати възнаграждението, но според протокол № 1142 от 16.06.2015г., за извършената проверка на 04.05.2016г, където в т.44 е констатирано нарушението, за което е издадено и процесното НП, дружеството е следвало да изплати в пълен размер трудовото възнаграждение за месец март 2016г., дължимо не по-късно от 10-то число на следващия месец, т.е до 10.04.2016г.

 Административнонаказващият орган е определил правилно момента, от който счита, че следва да се ангажира административнонаказателната отговорност на дружеството. Изложените в касационната жалба доводи, че като място на извършване на нарушението следва да се счита предприятието, в което се полага труд от работника, а именно хипермаркет „Карфур“, гр.Бургас, ул. ‚Транспортна“ №5, напълно се споделят от настоящия състав. Съгласно чл.270, ал.1 от КТ трудовото възнаграждение се изплаща в предприятието, където се извършва работата.

По делото не са налице данни, които да сочат, че възнаграждението на Джамбазов за месец март 2016г., е било изплатено по някой от възможните регламентирани начини, удостоверяващи плащането на трудовото възнаграждение, посочени в разпоредбата на чл. 270, ал.3 от КТ.

С оглед на изложеното, обжалваното съдебно решение, като постановено при неправилно приложение на закона, следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа страна, поради което и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, следва да бъде разгледано и решено по същество, като се потвърди наказателното постановление, по следните съображения:

При съставянето на акт за установяване на административно нарушение и при издаването на оспореното наказателно постановление, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото на защита на санкционираното лице.

В случая с оглед събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че дружеството е извършило нарушение на чл. 128, ал.1 от КТ, като не е изплатило полагащото се за месец март 2016г. трудово възнаграждение на Златко Джамбазов и правилно и законосъобразно е ангажирана отговорността му на основание чл. 414, ал.1 от КТ. Определеният от административнонаказващият орган размер на наложената имуществена санкция е в предвидения от законодателя минимум, като касационната инстанция намира същата за справедлива.

Предвид това, издаденото наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно, поради което постановеното решение от Районен съд - Бургас, следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго,  с което да се потвърди НП № 02-000021/16.08.2016г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас.

Затова, на основание чл.221 ал.2 във връзка с чл. 218 от АПК, във връзка  чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение №1905/15.12.2016г. по н.а.х.д. №5806 по описа за 2016г. на Районен съд – Бургас, като вместо него постановява:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-000021/16.08.2016г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас, с което за нарушение на чл.128, т.2 от КТ във вр. с чл.270, ал.2 и ал.3 от КТ, на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.1 от КТ на „КМБ България“ ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева.

 

Решението е окончателно.

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: