ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и първи октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 632 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Берман” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП”, редовно призован, се явява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Явява се вещото лице М.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл. §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 10.10.2014г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което пристъпва към изслушването му, като снема самоличността както следва:

М.Й.Л., 59 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Представил съм експертно заключение, което поддържам, с едно уточняване, на стр.3 от заключението, четвърти абзац от горе на долу –„ процесния автомобил…”- приел съм, че не е закупен в периода, в който е заприходен.

АДВОКАТ К. – Нямам въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се приеме заключението. Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на СЪДА – При извършване на проверката в счетоводството на жалбоподателя да сте видели дали са включени процесните фактури в справките-декларации и отчетните регистри?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Фактурите за отдаване под наем са включени, за всеки период, в справките-декларации и в отчетните регистри на жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Не спорим относно факта, че въпросното дружество „Нурсисян” ЕООД си е отразило фактурите за наем в отчетните регистри. Отделно от това, въпросните фактури са издадени след издаването на доклада. Заявявам, че дружеството което е наело автомобила също е отразило тези фактури в своите справките-декларации – не спорим за това.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТЪВРЖАДВА окончателно възнаграждение в размер равен на внесения депозит.

ДА се издаде РКО.

 

АДВОКАТ К. – Нямам други искания по доказателствата.

Представям на съда списък със съдебните разноски, които в случай, че съда уважи жалбата ни, моля да ни бъдат присъдени

ЮРИСКОНСУЛТ – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становищата на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ К. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите подадената жалба от „Берман” ЕООД срещу процесния ревизионен акт, потвърден с решение на директора на дирекция „ОДОП” Бургас. Считам че е неправилен и незаконосъобразен.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна, по подробните мотивите изложени в решението на директора на дирекция „ОДОП”, което поддържаме.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 987лв.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: