ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,17.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На седемнадесети юни                          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 632 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Берман” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощена, с представен на л.107 договор за правна защита, представя пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП”, редовно призован, се явява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт №021302335/16.12.2013г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП Бургас - ИРМ Сливен, потвърден с решение № 49/24.02.2014г. издадено от директора на дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП –Бургас.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ на ДОПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото с молба от процесуалния представител на жалбоподателя са постъпили писмени доказателства, подробно описани в молбата на л.106 от делото.

Копие от молбата, ведно с копие от тези доказателства съдът връчи на ответника в днешното съдебно заседание.

Освен това съдът ДОКЛАДВА, че на същата дата е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с която иска да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза с формулирал два въпроса.

 

АДВОКАТ К. – Подадената жалба от дружеството жалбоподател срещу визирания акт считаме за основателна.

По доказателствата сме представили в нарочна молба от 21.05.2014г. писмени такива, изходящи от счетоводството на жалбоподателя по подробен опис в самата молба. По доказателствените искания сме направили искане за допускане съдебно-икономическа експертиза, която молим да допуснете.

Моля да приемете представената административна преписка от дирекция „ОДОП”. Към момента нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорвам жалбата. Нямам искания по доказателствата. Относно поставените въпроси към съдебно-икономическата експертиза не се противопоставям, с изключение на въпрос №1, тъй като считам, че вещото лице няма как да отговори на този въпрос.

Относно представените доказателства с опис считам, че представените 6 бр. фактури не са относими към спора, тъй като същите касаят период след ревизирания и моля същите да не бъдат приемани като доказателства по делото.

Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с молба на л.106 писмени доказателства, подробно описани в същата молба.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка съгласно опис на л. 105 от делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в счетоводството на жалбоподателя, да даде заключение по формулираните от адвокат К. въпроси на л.139 от делото, както и на следните въпроси:

-Ако вещото лице установи, че автомобилът е бил закупен към момента, към който е заприходен, начислен ли е ДДС и отразен ли е в отчетните регистри на жалбоподателя.

-Като използва за база счетоводното отразяване в счетоводството на жалбоподателя, да посочи в ревизирания период за какво се е използвал автомобила.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок по сметка на Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Л., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ДАВА възможност на двете страни в едномесечен срок от днес, в писмен вид, да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по делото.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.10.2014г. от 10.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: