ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,19.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На деветнадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 632 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ФЮЧЪР КА” ООД, редовно уведомен, за него се явява адв.Д. с представено по делото пълномощно.

 

         ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Д.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът, след като КОНСТАТИРА, че задачите за допусната по искане на ответната страна експертиза не са формулирани и към настоящия момент

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение от съдебно заседание проведено на 08.05.2013г., с което е допуснато извършване на съдебно-счетоводна експертиза.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Д.: Моля да уважите жалбата, подадена срещу атакувания ревизионен акт, като съобразите изложените в нея доводи за незаконосъобразност на същия, както и указанията на Върховния административен съд, а именно:

Обсъждани по същество на конкретни писмени доказателства, представени от довереното ми дружество още в хода на административното производство и  всички заключения по допуснатите в съдебното производство съдебно-икономически експертизи.

Считам, че ако съдът ги обсъди, би следвало да стигне до правните изводи, че за дружеството е налице правото на приспадане на данъчен кредит по процесните фактури, а така също и че в частта си по отношение на констатации за задължения по ЗКПО за процесния период, ревизионният акт е незаконосъобразен.

Ако съдът е реши да не кредитира тези доказателства – фактури, стокови разписки, пътни листа за доставки на памучни конци конуси, плат, документи за извършени плащания по процесните доставки, то във връзка с дадените указания от Върховния административен съд относно това, дали и каква материално-техническа и персонална обезпеченост би следвало и се предполага да имат доставчиците, моля съдът да вземе предвид, че с оглед характера на стоките, които са родово определени и широко разпространени вещи не се изискват никакви особени правила за съхранение, нито специфичен начин за разпореждане с тях и е напълно реална хипотезата такива стоки да се търгуват от един единствен човек, било той да е управител или едноличен търговец, и да се купуват и да се препродават без за това да има някакви особени и специални изисквания от Закона.

Претендираме разноските по делото.

 

В залата влиза юрисконсулт Й. – процесуален представител на ответната страна.

 

Юрисконсулт Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че по делото не е доказано, че въпросните доставки са облагаеми и стоките са вложени в производството на работни дрехи и бельо, каквато е основната дейност на жалбоподателя.

От доказателствата събрани в хода на съдебното производство не стана ясно дали тези материали - конци и платове са вложени в производството на лицето.

Също така не са представени доказателства за разходи. Има отчетени разходи за материали във връзка с твърденията на жалбоподателя, че транспортът на стоките е осъществен от самия него.

Също така при съпоставка на представените касови бележки към фактура № 28/29.12.2009г. са приложени различни касови бонове. Представеният в хода на ревизията касов бон е с пореден номер № 1975, издаден в 10.28 часа, а представеният касов бон по жалбата е с пореден номер 1654 от 25.12., издаден в 16.58 часа.

Освен това са установени редица несъответствия, които ще изложа в писмени бележки.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: