Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1197             05.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седми юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 632 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

 

Образувано е по касационна жалба на „Прима 2000 – заложна къща” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от А.Н.Д. – управител; със съдебен адрес за призоваване и кореспонденция гр.*** против Решение №391/ 16.02.2012г., постановено по НАХД №289/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №16123/22.07.2011 г. на Председателя на Комисията за защита на потребителя (КЗП), с което за нарушение на чл.11, ал.3 от Наредбата за дейността на заложните къщи (НДЗК), на основание чл.37, ал.2 от НДЗК, на дружеството-жалбоподател е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.  В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, ангажира писмено становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на „Прима 2000 – заложна къща” ЕООД против наказателно постановление №16123/22.07.2011 г. на Председателя на КЗП, с което за нарушение на чл.11, ал.3 от НДЗК, на основание чл.37, ал.2 от НДЗК, на дружеството-жалбоподател е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева.За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционният съд е приел, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити, като описаното нарушение и обстоятелствата, при които то е извършено се потвърждават от събраните в хода на административното производство доказателства, а впоследствие и от събраните от районния съд гласни доказателства. В случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него. Изложени са мотиви за липсата на предпоставки за прилагане на чл.28 от ЗАНН.

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът, правилно е възприел фактическата обстановка, но въз основа на събраните доказателства е направил неправилни правни  изводи.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да бъде отменено.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни и следва да бъдат взети предвид.

Възраженията на касатора относно наличие на допуснати съществени процесуални нарушения от страна на БРС са неправилни. Нормата на чл.63, ал.1 от ЗАНН предвижда, че районният съд в състав само от един съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление. Съдът не е длъжен да обсъжда всички доводи на жалбоподателя, а той преценя законосъобразността на издаденото наказателно постановление на принципа на съдебното начало.

Фактическата обстановка се доказва по безспорен начин от събраните доказателства, които са безпротиворечиви и взаимно допълващи се. Що се касае да твърденията на касатора за противоречие на оспорвания акт с материалния закон, БАдС в настоящия си състав намира същите за верни.

От една страна в оспореното НП е посочено, че проверката е извършена в стопанисваната от дружеството заложна къща, разположена на административен адрес гр.Бургас, ***, следователно безспорно мястото на нарушението е установено. От друга страна обаче, формално погледнато, в АУАН и НП липсва дата на нарушението. Действително, видно от всички събрани доказателства за нито една продажба не е представено писмено уведомление до притежателя на заложния билет – задължение, вменено на заложната къща по силата на чл.11, ал.3 от НДЗК. Такива доказателства не са представени нито в хода на административното производство, нито пред двете съдебни инстанции. Това обстоятелство обаче обосновава съставянето на толкова на брой АУАН и НП, колкото са извършените продажби. Липсата на конкретизация в тази насока възпрепятства съдебния състав от проверка на съществени обстоятелства каквито са изтичането на сроковете на погасителната давност, проверка на продадените вещи с оглед установяване приносителя на заложния билет и извършване на действителен контрол относно обстоятелството по уведомяването именно на това лице в писмена форма за така извършената продажба.

Като е съставил един единствен АУАН и е издал едно единствено НП за множеството претендирани от АНО като извършени от касатора нарушения, органът е допуснал съществено процесуално нарушение на нормата на чл.18 ЗАНН, според която когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №391/16.02.2012г., постановено по НАХД №289/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №16123/22.07.2011г. на Председателя на Комисията за защита на потребителя, с което за нарушение на чл.11, ал.3 от Наредбата за дейността на заложните къщи, на основание чл.37, ал.2 от НДЗК, на „Прима 2000 – заложна къща” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от А.Н.Д. – управител; със съдебен адрес за призоваване и кореспонденция гр.*** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева и вместо него ПОСТАНОВИ:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №16123/22.07.2011г. на Председателя на Комисията за защита на потребителя, с което за нарушение на чл.11, ал.3 от Наредбата за дейността на заложните къщи, на основание чл.37, ал.2 от НДЗК, на „Прима 2000 – заложна къща” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от А.Н.Д. – управител; със съдебен адрес за призоваване и кореспонденция гр.*** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                           

 

                                                                                                                  2.