Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

 

№1151                                08.03.2018 година                                      гр.Бургас

 

 

Административен съд - Бургас                                                                              VІІ-ми състав,

на осми март,                                                                      две хиляди и осемнадесета година.

 

Секретар: С. Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 631 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.250-254 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по искане на Т.Н.Л., ЕГН-**********,***, на основание чл.250 от АПК, за преустановяване на неоснователни действия, извършвани от ловен стражар при Държавно ловно стопанство (ДЛС)- Несебър – С. А. Д., изразяващи се в изземване и задържане на собственото му дългоцевно оръжие за ловни цели с нарезна цев Блазер R 8, калибър 243, сериен номер: R/119026.

 В искането се твърди, че жалбоподателят на 04.03.2018г. след полунощ управлявал товарен автомобил „Мицубиши Л 200“, с рег.№ *****,  като с него пътувал Н. К. и тъй като забравил включена печка в магазина си в гр.Каблешково, решил да отиде до там, като минал за по напряко през нивите. Бил е спрян от лица облечени в камуфлажни униформи, които не били полицаи. В автомобила била законно притежаваната от него ловна пушка, поради което бил иззет автомобила. Никой не е съставял акт за установяване на административно нарушение (АУАН) с изключение на констативен протокол, поради което намира, че не е образувано административно-наказателно производство. Като доказателства представя цитирания констативен протокол, протокол за приемане на оръжие от полицейски служиттел и разрешевие за носене на оръжие.

Съдът, след като се запозна с искането, изиска от директора на ДЛС-Несебър и началника на Районно управление (РУ)-Поморие, при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи (ОД на МВР)-Бургас, да представят данни за основанието на извършените действия, както и да посочат дали по проверката е съставен АУАН. В тази връзка по делото бяха представени докладна записка рег.№ 320р-1809/08.03.2018г. на мл.инспектор пир РУ-Поморие, констативен протокол № 031807/04.03.2018г., протокол за приемане на оръжие рег.№ 320р-1763/06.03.2018г., АУАН № 518505/04.03.2018г., АУАН № 518504/04.03.2018г., талон за изследване за употреба на алкохол № 000372, чуждестранно свидетелство за управление на МПС, свидетелство за регистрация на МПС, писмени обяснения от лица работещи като охранители, обяснения от лицата Т.Л. и Н. К. Ж., възражение подадено от Т.Л. и АУАН № 000002/06.03.2018г.

След като се запозна с представените доказателства и като извърши проверката по чл.252 от АПК, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

На 04.03.2018г. около 01.30 часа лицата Г. К. К. и Л. Д. Р., охранители в търговско дружество осъществяващо охрана на гори в района между Каблешково и Ахелой, забелязали джип, който осветявал нивата с фар. Двамата охранители пресрещнали и спрели автомобила, който бил мярка „Мицубиши Л 200“, с рег.№ ***** и в него пътували лицата Т.Л. и Н. К. Ж., като охранителите видели, че на пода пред задната седалка имало карабина извън калъф. За случилото те уведомили полицейските органи и ловните стражари, като при пристигането им се установило, че в карабината имало празна гилза. Водачът на автомобила – Т.Л. бил изпробван за употреба на алкохол с техническо средство, което отчело наличие на 1,03 промила алкохол в издишания въздух. Бил издаден и талон за медицинско изследване, но водачът отказал да даде кръвна проба.

За проверката бил издаден констативен протокол № 031807/04.03.2018г. от С. А. Д., ловен стражар при ДЛС-Несебър, в присъствието на Т.Л. в качеството му на нарушител, в който е описано, че същият на посочената дата е ловувал с автомобила Мицубиши Л 200, като се движи по черните пътища и осветява с прибор за осветление, с извадено от калъф оръжие, заредено с 3бр. патрони, единият от които бил в цевта изстрелян. Пушката била Блазер R 8, калибър 243, сериен номер: R/119026, с 5бр. патрони и една гилза, оптичен прицел, монтиран на пушката Цайс Виктори V8 18-14х50 с № 4706887, фенер с магнитна стойка на пушка Olight X-WM02, намерен в автомобила. С констативния протокол били задържани следните вещи: автомобил „Мицубиши Л 200“, с рег.№ *****, собственост на В. П. Л., ловно оръжие Блазер R 8 № R/119026, кал.243, 5бр. патрони, една гилза, оптичен прицел Цайс Виктори V8 18-14х50, фенер с магнитна стойка, ловен билет и членска карта.

За проверката С. А. Д. съставил и АУАН № 000002/06.03.2018г. против Т.Н.Л., в който описал същото нарушение и задържал описаните вещи. Този акт все още не е предявен за подпис на нарушителя и няма отбелязване да му е връчен. Срещу Т.Л. бил съставен и АУАН № 518504/04.03.2018г. от полицейските органи за това, че е управлявал автомобила след употреба на алкохол. Този акт е връчен и подписан от нарушителя. Описаното ловно оръжие било прието от съответния полицейски служител от служба КОС при РУ-Поморие с протокол № 320р-1763/06.03.2018г.

 

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

С разпоредбата на чл.250 и сл. от АПК е предвидена процесуална възможност за защита от действия, извършвани от административен орган или длъжностни лица, които не се основават на административен акт или на закона. При това действията трябва да засягат, т.е. да нарушават ефективно или да застрашават права, свободи или законни интереси, без значение дали имуществени или неимуществени, на частноправни субекти, както и компетентността на държавни органи. Това е защита само срещу фактически действия, които се извършват извън определените по закон правомощия на органа и  функции на длъжностно лице.

В случая е поискано прекратяване на действия, изразяващи се в неправомерно задържане на моторно превозно средство. Същите обаче се основават на закона. Съгласно чл.41 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), при констатиране на административни нарушения актосъставителят може да изземва и задържа веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението, както и вещите, които подлежат на отнемане в полза на държавата по чл.20 и 21 от същия закон.

Срещу установеното като нарушител лице Т.Н.Л. е издаден АУАН за нарушение по Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), а съгласно чл.95, ал.1 и 2 от този закон, при нарушенията по чл.84, 85 и 86 оръжието и другите средства за ловуване се отнемат в полза на държавата, а когато като средство за ловуване е използвано превозно средство, независимо от това чия собственост е, то се отнема в полза на държавата. Към настоящия начален момент от провеждането на административно-наказателното производство е рано да се извършва преценка дали в действителност е било извършвано такова нарушение. Съставеният АУАН все още не е връчен на нарушителя, но няма пречка за връчването му, дори по реда на чл.52, ал.2 от ЗАНН. Тези процесуални действия са последващи в хода на извършваната проверка, но тяхното предстоящо осъществяване не може да бъде противопоставено на факта, че процесните автомобил и ловно оръжие са иззети на законно основание – чл.41 от ЗАНН и с надлежни актове – констативен протокол и АУАН и не са налице твърдените от жалбоподателя неоснователни действия, извършвани от ловния стражар.

С оглед изложеното съдът намира, че искането е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

Така мотивиран, на основание чл.253, ал.2, изр. първо, предл. второ от АПК съдът

 

Р А З П О Р Е Д И

 

ОТХВЪРЛЯ искането на Т.Н.Л., ЕГН-**********,***, за преустановяване на действията извършвани от ловен стражар при Държавно ловно стопанство – Несебър, С. А. Д., изразяващи се в изземване и задържане на собственото му дългоцевно оръжие за ловни цели с нарезна цев Блазер R 8, калибър 243, сериен номер: R/119026..

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от издаването му.

 

 

                             

СЪДИЯ: