Р Е Ш Е Н И Е  № 733

 

Град Бургас, 21.04.2017г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на двадесети април през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря М.В., в присъствието на прокурора Росица Дапчева, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 631 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Нюстрой“ ЕООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Акациите“, ул.“Пеликан“ **, представлявано от управителя Р.Г., против решение № 272/17.02.2017г. на Районен съд-гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 5767 по описа за 2016г. на БРС, в частта, с която е изменено наказателно постановление № 60/03.10.2016г. на директора на РИОСВ-Бургас, с което за нарушение на чл.39, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), на основание чл.145, ал.1, т.10, във връзка с чл.145, ал.2 от ЗУО, на „Нюстрой“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв., като съдът е намалил размера й от 30 000 лв. на 15 000 лв.

Касаторът оспорва решението на районния съд в посочената част като неправилно, поради неправилно прилагане на материалния закон. Твърди, че в случая не е налице прием на отпадъци. Счита, че такъв прием би бил налице там, където има предаване, а то се извършва на площадки по чл.19, ал.3, т.1 от ЗУО, съгласно чл.39, ал.3, т.1 от ЗУО. Твърди също, че административнонаказващият орган не е положил усилия да установи естеството на отпадъка – дали той в действителност е отпадък на черни и цветни метали. Искането от съда е за отмяна на първоинстанционното решение в оспорената част и за цялостна отмяна на наказателното постановление. В съдебно заседание, редовно призован, касаторът не се представлява. В представено по делото становище пълномощникът му поддържа касационната жалба и искането от съда. 

Ответникът по касация, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не представя становище по касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От събраните по делото доказателства първоинстанционният съд е установил, че на 7.01.2016г. служители от авто-патрул на Първо РУ-Бургас извършили проверка на товарен автомобил, собственост на „Нюстрой“ ЕООД, управляван от служител на юридическото лице Т.С.. При проверката констатирали в товарната каросерия на автомобила наличие на 154 броя метални отливки с неправилна форма на железен механичен кантар с общо тегло около 1 100 кг. За извършената проверка съставили констативен протокол с peг. № 431р-196/08.01.2016г., подписан от Сребров без възражения. В снетото сведение от водача на автомобила същият заявил, че работи като шофьор към „Нюстрой“ ЕООД и пристигнал с товарния автомобил в гр.Бургас с цел да превози неограничено количество скрап от гр.Бургас до стопанисваната от „Нюстрой” ЕООД площадка в гр.Средец. Посетил  адрес в гр.Бургас, кв.“Победа“, от където натоварил металните отпадъци в товарния автомобил, предадени му от Сергей Щ., без сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност са се образували отпадъците, предварително сключен писмен договор и документация, която следва да съпътства товара. От „Нюстрой” ЕООД е представена заповед № 6 /07.01.2016г., с която във връзка с извършваната основан дейност на фирмата „търговия със скрап“ управителя на дружеството е разпоредил на Сребров да превози отпадъци (скрап) от ЮПЗ-гр.Бургас до гр.Средец (база за скрап) с товарния автомобил и пътен лист № 009676/07.01.2016г. за превоза на товара. Не е представен сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност са се образували отпадъците и предварително сключен писмен договор. Снето е сведение от Щ., в което потвърдил, че металните отпадъци (шлака) са събрани от бившия завод „Георги Димитров”, уговорил е предаването на металните отпадъци с представител на „Нюстрой” ЕООД, сумата, за която ги предава, и лично е участвал в тяхното товарене в товарния автомобил.

За констатираното нарушение от главен експерт „Управление на масово разпространени отпадъци и финансов контрол на такси“, в отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите" при РИОСВ-гр.Бургас е съставен срещу дружеството акт за установяване на административно нарушение № 60/05.04.2016г., в който деянието е квалифицирано като нарушение на чл.39, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Въз основа на събраните доказателства и съставения АУАН административнонаказващият орган издал наказателното постановление, с което наложил на „Нюстрой” ЕООД имуществена санкция на основание чл.145, ал.2, вр. чл.145, ал.1, т.10 от ЗУО, за това, че на 7.01.2016г. е извършило прием от физически лица на ОЧЦМ, които нямат битов характер, без наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са ограничили правото на защита на дружеството, като акта е съставен, а наказателното постановление издадено от компетентните органи в рамките на техните правомощия, при спазване на сроковете по чл.34 от ЗАНН и съдържат всички законоустановени реквизити по чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е приел, че описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства извършеното от дружеството нарушение от обективна страна. Изложил е мотиви, че не са установени и предпоставки за квалифициране на констатираното нарушение като "маловажен случай" по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

Решението е правилно в оспорената част.

Районният съд е установил всички релевантни за спора факти въз основа на редовно събрани и обсъдени доказателства. Постановил е решение при правилно прилагане на закона.

Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1 от ЗУО, предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор. Неизпълнението на предписаното в цитираната разпоредба поведение е скрепено с имуществена санкция, регламентирана в чл.145, ал.2, вр. ал.1 от ЗУО. Съгласно чл.145, ал.2, вр. чл.145, ал.1, т.10 от ЗУО, наказва се с имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. отпадъци по чл.39, ал.1.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че „Нюстрой” ЕООД е приело от физически лица ОЧЦМ – 154 броя метални отливки с неправилна форма на железен механичен кантар, които нямат битов характер, без наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор, с което е осъществило състава на наказуемо по административен ред нарушение по посочените в наказателното постановление законови разпоредби, както правилно е преценил и районния съд. Събраните в административно-наказателното производство документи и писмени обяснения еднозначно сочат,  че управителят на дружеството е разпоредил на своя служител да превози със служебния товарен автомобил отпадъци по смисъла на чл.39, ал.1 от ЗУО от гр.Бургас до базата за скрап в гр.Средец, същите са получени от Щ. без сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност са се образували отпадъците, и предварително сключен писмен договор.

Неоснователно е възражението на касатора, че в случая не е налице прием на отпадъци, позовавайки се на чл.39, ал.3, т.1 от ЗУО. Съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ЗУО, предаването на отпадъци се извършва на площадки по чл.19, ал.3, т.11 или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на общини в случаите на предаване от физическите лица на ОЧЦМ само с битов характер при наличие на декларация за произход, а в конкретния случай се касае за ОЧЦМ, които нямат битов характер.

Неоснователно е и възражението на касатора за неустановяване на естеството на отпадъка – дали той в действителност е отпадък на черни и цветни метали. Описанието на отпадъка в акта и в наказателното постановление кореспондира с безспорно установеното по делото и с нормата на чл.39, ал.1 от ЗУО и дефиницията § 20 от ДР на ЗУО.

По изложените мотиви съдът намира касационната жалба за неоснователна. Решението на районния съд в оспорената част следва да бъде оставено в сила, тъй като не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

                                                                                              

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № № 272/17.02.2017г. на Районен съд-гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 5767 по описа за 2016г. на БРС, в частта, с която е изменено наказателно постановление № 60/03.10.2016г. на директора на РИОСВ-Бургас, с което за нарушение на чл.39, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, на основание чл.145, ал.1, т.10, във връзка с чл.145, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, на „Нюстрой“ ЕООД, ЕИК **, е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв., като съдът е намалил размера й от 30 000 лв. на 15 000 лв.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./   

                                  

 

                                 

     2./