Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер   801                   05 май 2015  година         град  Бургас

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично заседание на тридесети април, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                     2.А.ка А.ова

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Г.М.

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 631 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на М.А.Г. *** против решение № 330 от 20.03.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 415/2015г., по описа на Районен съд -Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-10803/1.10.2014г., издадено от заместник-кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.27, ал.1, т.9 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас на касатора е наложено наказание „глоба“ в размер на 20.00 лева.

Касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба и твърди, че решението на районния съд е неправилно. Моли за неговата отмяна. Представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – заместник кмет на Община Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд – Бургас, с решение № 330 от 20.03.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 415/2015г., по описа на Районен съд – Бургас е потвърдил наказателно постановление № НП-10803/1.10.2014г., издадено от заместник-кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.27, ал.1, т.9 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас на М.А.Г. е наложено наказание „глоба“ в размер на 20.00 лева.

За да постанови решението, районният съд е приел, че отговорността на М.А.Г. е била правилно ангажирана за извършено нарушение на чл.27, ал.1, т.9 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, а именно за това, че на 11.09.2014г. извършвал търговска дейност на открито – продавал фотоапарат марка „Никон“ без издадено разрешение от Общинска администрация. Изложил е мотиви, че представените от страна на жалбоподателя епикризи, касаещи неговото психично здраве, не доказват, че към датата на процесното деяние Г. е бил в невъзможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Посочено е, че от тях се установява, че  Г. е бил настанен за лечение няколко седмици след датата на извършване на деянието по повод първи пристъп на шизофрения, като преди това въобще не е постъпвал в психиатрично заведение. Според съда не може да се приеме, че наличието на психично разстройство у дадено лице, a priori означава, че състоянието на това лице е недекватно, респ., че същото не може да носи отговорност за действието си. С тези мотиви съдът е обосновал извода си, че не са налице предпоставките за приложение на чл.28 ЗАНН.  

Санкцията е наложена на М.А.Г. за това, че на 11.09.2014г. извършвал търговска дейност на открито – продавал фотоапарат марка „Никон“ на улица „Александровска“ до № 11 в гр.Бургас, без издадено разрешение от Общинска администрация. На касатора е съставен акт за установяване на административно нарушение № 060714/11.09.2014г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановеното решение е валидно, допустимо, но неправилно.

 В АУАН и в НП липсва описание на обстоятелствата, свързани с извършване на конкретното нарушение, освен това не са събрани достатъчно доказателства относно релевантни за съставомерността на деянието факти, тоест, относно начина и условията, при които е предлаган фотоапарата, за да се приеме по безспорен начин, че касаторът го е продавал на открито и че изобщо е извършвал дейност, която може да се квалифицира като търговска. Поради това районният съд неправилно е приел за доказано, че касаторът е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение на чл.27, ал.1, т.9 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. С оглед изложеното, като е потвърдил наказателното постановление, с което неправилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на Г.,  районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона, което следва да бъде отменено.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. второ АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 330 от 20.03.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 415/2015г., по описа на Районен съд -Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП-10803/1.10.2014г., издадено от заместник-кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.27, ал.1, т.9 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас на М.А.Г. *** е наложено наказание „глоба“ в размер на 20.00 лева.

Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                             

                                                                                        

                                                               

                                                                              2.